Verslag bijeenkomst (22 januari 2014) over De Trip, namens de gemeente

De Trip ontw VMX(Bijeenkomst over bouwplan De  22 januari (verslag door aanzetnet.nl)
De hieronder geformuleerde vragen & discussie zouden op een vervolgbijeenkomst op 28 januari met verantwoordelijk wethouder  Gilbert Isabella besproken worden. Isabella heeft de drie ingelaste buurt-participatieavonden in opdracht van de gemeenteraad-commissie ‘Stad en Ruimte’ georganiseerd en moet zijn conclusies en evt. gewijzigd B&W-besluit opnieuw inbrengen in die commissie S&R. -red.)

Verslag 22 januari 2014 namens de gemeente:

Verslag door Mieke Kassing (Kassing Notuleerservice, Odijk) Datum: 22 januari 2014 (Datum verslag: 27 januari 2014) Tijdstip 19.00 – 21.30 uur uur Plaats Le:en

 • Trip 22 jan kleinere bijeenkomst dan 17 janAgendapunten
 • 1. Welkom
 • 2. Beantwoorden vragen 17 januari jl.
 • 3. Discussie met bewoners over ontwerp
 • 4. Sluiting

Deelnemers: Namens de gemeente: Martin Mulder (gespreksleider), Kika Aalberts (gebiedsmanager), Hester van Gent (stedenbouwkundige). Namens Jebber: Han Fransen, Monique van Loon, Don Murhpy (architect). 18 belangstellenden waren aanwezig

1. Welkom

Martin Mulder opent de bijeenkomst en heet de aanwezigen welkom. Twee aanwezigen waren niet aanwezig bij de bijeenkomst op 17 januari jl. Martin Mulder licht de bespreekpunten van deze avond toe.

Patrick van Oostveen heeft ingesproken tijdens de Raadsinformatieavond. Hij stelt voor de vragen kort te laten beantwoorden door Jebber/de gemeente om vervolgens de alternatieven te bespreken en daarover met elkaar in gesprek te gaan.

2. Beantwoorden vragen 17 januari jl.

(1) Definitie participatie: Kika Aalberts licht toe dat de gemeente verschil maakt tussen participatie en inspraak. Participatie vindt voorafgaande aan het vaststellen van een stedenbouwkundig programma van eisen (SPVE) plaats. Bij SPVE de Trip is gekozen voor participatieniveau ‘adviseren’, waarvan Kika Aalbert de betekenis voorleest uit de Utrechtse Participatiestandaard (zie bijlage) Inspraak is de wettelijke inspraak voorafgaande aan een bestemmingsplanwijziging.

(2) Korrelgrootte; stoere gebouwen; kleinschalig passend bij de omgeving moeten zijn.
In Rotsoord staan grote en kleinere gebouwen. Bij de herontwikkeling is gekeken naar wat er stond en daaraan is gerefereerd. Wanneer er kleine gebouwen stonden dan dienen er in principe kleine gebouwen te worden teruggebouwd. Daar waar grote, industriële gebouwen stonden worden grote en hoge gebouwen gebouwd.

De aanwezigen merken op dat er wel grote gebouwen stonden maar geen hoge gebouwen.

Hester van Gent licht toe dat bij het opstellen van de visie Vaartse Rijn en Rotsoord is gekeken naar wat er nu staat. De bebouwing is heel verschillend. Er staan kleinere en ook grotere gebouwen. In de visie Rotsoord is tot uitdrukking gebracht dat er verschil in hoogte en in grote mag zijn wanneer er nieuw gebouw wordt.

Opgemerkt wordt door een aanwezige bewoner dat in de visie Rotsoord wordt gesproken over vier tot zes bouwlagen. De voorgestelde bebouwing is aanzienlijk hoger en staat niet in verhouding tot de bestaande bebouwing.

Hester van Gent antwoordt dat de korrelgrootte niet alleen te maken heeft met de omvang van het gebouw, maar ook met de hoogte. Over de hoogte is gezegd dat deze vier lagen aan de waterkant en zes lagen hoog aan de Briljantlaan mag zijn. Ook staat in de visie dat er (incidenteel) hoogteaccenten mogen zijn, mits deze passen in de omgeving.

De bewoner betreurt het dat het hoogteaccent ligt aan de zijde van de Briljantlaan.

(3) Wordt er ook gekeken naar de omgeving waarin gebouwd wordt (Jutfaseweg) of alleen Rotsoord; wat is definitie van omgeving
Hester van Gent antwoordt dat er is gekeken naar zowel de zijde Vaartse Rijn/Jutfaseweg als de Briljantlaan. Er is gekozen de bebouwing langs de waterzijde tot vier lagen te beperken in verband met de beleving van het water en de bebouwing aan de overzijde.

De bebouwing langs de Briljantlaan is hoger. Aan deze zijde staat ook het hoge gebouw waar de brandweer/politie in is gehuisvest.

(4) In 2011, vier tot zes hoog bouwen, in 2012 negen hoog; begrepen dat het nu tien hoog wordt (denk ook aan liftgebouw/installaties); waarom is dat; staat op pagina 27 visie Rotsoord.
Monique van Loon antwoordt dat het huidige bouwplan is opgesteld rekening houdende met de randvoorwaarden die zijn gesteld in het stedenbouwkundig programma van eisen. Het stedenbouwkundig programma van eisen is vastgesteld door de gemeenteraad. Daarin staat vermeld dat er vier lagen aan de zijde van de Vaartste Rijn, voor de rest van het perceel vier tot zeven bouwlagen met een hoogteaccent van negen lagen mag worden gebouwd. De parkeergarage komt deels onder de grond. Daarboven zijn vier tot negen bouwlagen getekend. Het lifthuis zal daar bovenop komen.Dit alles past binnen het vastgestelde SPVE.

Gevraagd wordt of het stedenbouwkundig programma van eisen is opgesteld aan de hand van het plan van Jebber.

Monique van Loon JebberMonique van Loon antwoordt dat in 2010 Jebber is begonnen met het uitwerken van een voorstel. De visie Rotsoord was toen vastgesteld. Bij het opstellen van het stedenbouwkundig programma van eisen lagen er eerste schetsen van Jebber. Eerst is het stedenbouwkundig programma van eisen vastgesteld en daarna is het stedenbouwkundig plan uitgewerkt door Jebber.

(5) In hoeverre kan de industriële omgeving niet meegenomen worden in ontwerp, bouw bijvoorbeeld loodsachtige gebouwen/accentueren
Monique van Loon antwoordt dat één van de voorwaarden vanuit het stedenbouwkundig programma van eisen was om een aantal verschillende gebouwen te ontwikkelen. Met name het pand aan de zijde van de Vaartse Rijn krijgt een industriële uitstraling die past bij de bestaande bebouwing langs het water, zoals Pastoe.

(6) Wordt gerefereerd aan ronde tafel bijeenkomsten, wie heeft wie vertegenwoordigd, wat is besproken en waarom geen terugkoppeling aan grotere groep
Kika Aalberts licht dat hoe het participatiebeleid vorm wordt gegeven vrij is. Het kan door het organiseren van avonden waar breed voor wordt uitgenodigd, door het bijeenkomen met een klankbordgroep, door klankbordgroep en brede avonden af te wisselen, etc. Kika Aalberts is van mening dat Jebber een keurig proces heeft doorlopen. In eerste instantie hebben zij een cirkel getrokken rondom het plangebied en de bewoners zijn middels flyers die huis-aan-huis zijn verspreid uitgenodigd voor een brede avond. Vervolgens is de aanwezigen gevraagd om zitting te nemen in een klankbordgroep. Een aantal aanwezigen heeft aan dit verzoek gehoor gegeven. Deelnemers van de klankbordgroep vertegenwoordigden zichzelf danwel een grotere groep (VVE). Diverse bijeenkomsten hebben er met de klankbordgroep plaatsgevonden.

Monique van Loon licht toe dat Jebber zo goed als mogelijk heeft geprobeerd te communiceren. Het spijt haar dat het blijkbaar niet voor iedereen goed genoeg is geweest. Op 7 juni 2011 heeft een brede bijeenkomst plaatsgevonden. Er zijn op 23 mei 2011 450 flyers huis-aan-huis bezorgd. Er waren 80 belangstellenden aanwezig bij de bijeenkomst. Hieruit is een klankbordgroep/ronde tafel groep gevormd waar 30 mensen (individuen maar ook vertegenwoordigers van bijvoorbeeld VVE en belangenvereniging) zich voor hadden aangemeld. Van elke bijeenkomst is een verslag gemaakt en die zijn gemaild naar alle genodigden van de klankbordgroep. Tijdens de ter visie legging van het stedenbouwkundig programma van eisen is op 20 september 2011 een brede inloopavond gehouden door de gemeente. De aankondiging heeft op de gemeentelijke website gestaan.
Een aanwezige merkt op dat de bewoners zeer tevreden zijn over de communicatie van ProRail. Monique van Loon gaat binnenkort bij haar langs hierover.

(7) Wat met lijst 2012 (Rehobothkerk) gebeurd en waarom heb ik niets meer gehoord
Een week na de raadsinformatieavond over het stedenbouwkundig programma van eisen, heeft er op 21 februari 2012 een bijeenkomst plaatsgevonden met een zevental bewoners van het Tolsteegplantsoen. Deze bewoners hadden ingesproken tijdens de raadsinformatieavond over het SPVE. Er is met name gesproken over de bouwhoogte, schaduwwerking en de zichtlijnen.

Opgemerkt wordt dat dit niet de vraag is. De vraag wordt nogmaals toegelicht. Een aantal mensen is aanwezig geweest bij de bijeenkomst in de Rehobothkerk, heeft op een lijst hun naam genoteerd, maar vervolgens nooit meer iets gehoord. Monique van Loon zal dit uitzoeken.

(8) Gaat het om starterswoningen of sociale huurwoningen
Sociale huur starterswoningen.

(9) Verschillende participatiemomenten; participatie bewoners weinig geweest; meer ondernemers en starters waarom?
Zie vraag 1.

(10) Wat is met lijst gebeurd namen emailadressen bijeenkomst 2011 (Oude loods)
Dit is de lijst namen en mailadressen waarmee de klankbordgroep is ontstaan.

(11) Andere bijeenkomst (2013) ook daar is niets mee gedaan
Waarschijnlijk wordt hiermee bedoeld de inloopavond vaarafgaande aan de ter inzage legging van het bestemmingspplan. Hier waren 4 bewoners aanwezig. E is een verslag van die avond gemaakt.

(12) Geflyerd, nooit iets ontvangen, woon 13 jaar hier
Zie antwoord vraag 6. Martin Mulder antwoordt dat ondanks dat er huis-aan-huis uitgenodigd wordt, omwonenden toch vaak aangeven niets te hebben gehad.

(13) Jutfaseweg: zijn niet vanaf start als omgeving meegerekend en zeker niet geflyerd en wonen recht tegenover locatie
De flyers van Jebber zijn ook verspreid bij de bewoners van de Jutfaseweg. Na enige discussie wordt geconcludeerd dat de wijkberichten van de gemeente (vanuit het wijkbureau Zuid) niet verspreid zijn in Rivierenwijk (wel in Tolsteeg).

Een aanwezig lid van de klankbordgroep merkt op dat er bij alle vergaderingen mensen aanwezig waren die wonen langs de Jutfaseweg, omdat dat net een andere wijk is. Die wijkberichten zijn dan wel op de website van het wijkbureau te vinden. Ook stelt hij dat hij zijn naam heeft genoteerd tijdens een bijeenkomst in 2011. Hij is vervolgens telkens door Jebber per mail uitgenodigd voor bijeenkomsten.

(14) Niet geflyerd, bij toeval achter laatste ronde tafel conferentie; toen adres achtergelaten; fase daarvoor niets ontvangen
Zie vraag 13.

(15) Bijeenkomsten informatief en niet participatief: ook gemeld dat ¾ van de zon verdwijnt
Monique van Loon antwoordt dat Jebber haar best heeft gedaan met bewoners in gesprek te gaan. Het was nadrukkelijk de bedoeling om tweerichtingsverkeer op gang te brengen. Zij kan nu niets meer veranderen aan hoe de participatie tot nu toe is gelopen, waarbij bij een aantal omwonenden het gevoel leeft dat de bijeenkomsten niet participatief waren. Zij zegt er in het vervolg alles aan te willen doen om dit gevoel zoveel mogelijk weg te nemen.

(16) Hoe groot is de kans dat het voorliggende ontwerp gebouwd wordt
Kika Aalberts antwoordt dat de wethouder het voorstel op 4 of 6 februari wederom aan de raadscommissie voorlegt. De raadscommissie besluit of het concept bestemmingsplan wordt behandeld in de raadsvergadering van 13 februari of 6 maart 2014. De raadscommissie heeft de wethouder opdracht gegeven om terug te gaan naar de bewoners en dat zij daarna een besluit neemt.

(17) Waarom wordt op financiële uitgangspunten iets gebouwd; win-lose situatie en geen win-win situatie
Monique van Loon antwoordt dat het best een groot project is. Het is vrij lastig om zo’n project te ontwikkelen binnen de verschillende kaders. Het financiële kader is daar één van. Het is de bedoeling sociale huurwoningen voor starters te bouwen. In de afgelopen jaren zijn er extra kosten bijgekomen, zoals de verhuurdersheffing, die drukken op dit project. De opbrengsten en kosten liggen op dit moment dicht bij elkaar. Geen onrendabele top, maar ook geen winst. Dat laatste hoeft ook niet bij sociale huur.
Opgemerkt wordt door een aanwezige heer dat de grond waarschijnlijk door de gemeente is aangekocht op de top van de markt. Deze hoge koopprijs legt een druk op het realiseren van de woningen. Hij vraagt of hij inzage kan krijgen in de financiële onderbouwing van dit project.

Martin Mulder antwoordt dat de grond geen eigendom is van de gemeente. En het is niet gebruikelijk dat belangstellenden inzage krijgen in de cijfers van de ontwikkelaar.

Monique van Loon antwoordt dat de grond eigendom was van De Boo Materialenhandel. Jebber heeft met Boo in 2010 een koopovereenkomst onder voorwaarden gesloten. Een voorwaarde was dat Jebber voldoende zekerheid moest hebben om starterswoningen te mogen bouwen. Het stedenbouwkundig programma van eisen is in 2012 vastgesteld. De Boo heeft daarna de grond bouwrijp gemaakt en in december 2012 heeft Jebber de grond afgenomen.

Martin Mulder concludeert hieruit dat het afwaarderen op ’te vroeg gekochte grond’ niet aan de orde is.

Monique van Loon licht toe dat in 2011 uitgegaan werd van de helft sociale huur- en de helft koopwoningen voor starters. Het plan is bijgesteld als gevolg van de gewijzigde marktomstandigheden in verband met de crisis. Starters kunnen momenteel moeilijk een woning kopen.

(18) Is binnenruimte van kadegebouw groot genoeg voor bewoners (lichtkoepel in plaats van “tuin”)
Don Murhpy antwoordt dat voldaan moet worden aan de wettelijke eisen ten aanzien van geluid(sreductie) en daglichttoetreding. Aan de zijde van de Briljantlaan en Helling moeten er ‘dove’ gevels gebouwd worden. De ramen van de woningen kunnen aan de binnenzijde van het gebouw open. Bij de gebouwen Briljant en Kade is hiervoor een binnegebied ontworpen (geluidluwe zijde). De woningen voldoen op deze manier aan de eisen.

(19) Waarom ‘woonkazernes’ ontwerpen in dicht bebouwde wijk; waarom afbouw aan Vaartse Rijn in plaats van aan Briljantlaan
Zie vraag 4 en 5.

Trip schaduwstudies door VMX(20) Bewoners gebruiken Tolsteegplantsoen als buitenruimte; daar is straks minder plek in de zon met name ’s avonds
Don Murhpy antwoordt dat bij het ontwerpen zoveel als mogelijk is geprobeerd om de gebouwen verder van de Briljantlaan af te bouwen om de schaduwwerking te verminderen. De bezonningsstudie die is uitgevoerd wordt nogmaals getoond. Daaruit blijkt dat de nieuwbouw op de Trip in het begin van de avond schaduw veroorzaakt op de hoek van de eerste flat Tolsteegplantsoen en op de hoek van het park/Rehobothkerk. Verder veroorzaken het pand van de politie en de bestaande flats van het Tolsteegplantsoen vooral schaduw op elkaar.
De nieuwbouw op de Trip veroorzaakt geen schaduw op de woningen aan de Jutfaseweg.

(21) horeca in strip; nu ook al overlast; bang voor overlast
Kika Aalberts licht toe dat er een handhavingstraject loopt tegen de uitbater van Klein Berlijn door Toezicht en Handhaving. De grenzen van wat mag qua geluid zijn overschreden. In de horecavergunning zijn maximale geluidsgrenzen vastgelegd. Met de uitbater van Klein Berlijn wordt een traject doorlopen om hem te laten houden aan de uiterste geluidsgrenzen.

Op een vraag van Martin Mulder of praten op het terras ook tot overlast wordt gerekend wordt door de bewoners bevestigend geantwoord.

(22) In hoeverre rekening gehouden met toename verkeer (Waterlinieweg staat nu ook al vast)
Kika Aalberts antwoordt dat bekend is dat wanneer er woningen gebouwd worden het drukker wordt qua parkeren en de verkeersstromen toenemen. Er is gemeentelijk, vastgesteld door de gemeenteraad, beleid voor en daar wordt aan getoetst. Het aantal parkeerplaatsen dat in het plan is opgenomen voldoet aan het beleid. De verkeerstoename is getoetst en er is gesteld dat dit de infrastructuur dit aan kan.

(23) Waarom gebouw niet minder hoog maar breder
Dit wordt besproken tijdens de discussie over het plan.

(24) Planschadeprocedure
Kika Aalberts attendeert de aanwezigen op de informatie op de gemeentelijke website: www.utrecht.nl/planschade. Bewoners kunnen hier een beroep op doen na vaststelling door de gemeenteraad van het bestemmingsplan

(25) Worden het sociale huurwoningen of gaat dit in de toekomst nogmaals wijzigen
Monique van Loon antwoordt dat in de komende jaren er van uit gegaan wordt dat de woningen voor 100% huurwoningen betreffen. Het kan echter zo zijn dat over vijf of tien jaar een deel van de woningen wordt verkocht aan individuele starters of aan een belegger.

(26) Bezonningsstudie; enige nadelige gevolgen in zomer avonduren; dat zijn juist uren waar mensen in buiten willen zijn
Zie vraag 20.

(27) Gebouw is nog steeds negen hoog; wat is daarvan gevolg
Dit wordt besproken tijdens de discussie over het plan.

(28) SpvE (Stedebouwkundig programma van Eisen) is vastgesteld; daarna is maar kleine groep betrokken en is input bewoners onvoldoende meegenomen door architect
Zie vraag 13 en 15.

(29) Vervolgproces
Deze bijeenkomst is de voorbereidende bijeenkomst op 28 januari a.s. Voor de bijeenkomst op 28 januari wordt breed uitgenodigd. Zie vraag 16.

(30) Parkeren
Monique van Loon antwoordt dat de parkeerdruk hoog is in Rotsoord. Zij heeft begrepen dat de gemeente betaald parkeren in gaat voeren met vergunningen voor bewoners. De verwachting is dat de parkeerdruk hierdoor zal afnemen.

Het verslag, inclusief de bezonningsstudies, worden voor de vergadering op 28 januari verspreid.

3. Discussie met bewoners over ontwerp

 • Trip Patrick O Mooi Tolsteeg met piepschuim maquette

  Patrick van Oostveen heeft een maquette (van piepschuim) gemaakt. Hij heeft een

   

  aantal vragen aan Jebber/de architect:

 • · Waarom wordt het dak van De Briljant niet plat
 • · Waarom wordt er geen volledig ondergrondse parkeergarage gebouwd
 • · Kan de gemeente de parkeergarage niet (deels) exploiteren waardoor Jebber meer financiële ruimte krijgt voor de bouw van de woningen
 • · Kunnen de hoogteaccenten niet verschoven worden van de voorzijde van de Briljantlaan naar midden in het plangebied (het gaat niet alleen om de impact van de zon maar ook om het uitzicht. De Briljant is twee keer zo hoog als de flats aan de overzijde). Het gebouw is te massief.
 • · Kunnen de woningen in het Kadegebouw (interessante locatie) niet te koop worden aangeboden. Hierdoor wordt mogelijk een hogere opbrengst gegenereerd.
 • Door andere aanwezigen worden de navolgende punten toegevoegd:
 • · Een half verdiepte parkeergarage is sociaal onveilig.
 • · Kan het hoogteaccent (één laag er af) van De Helling niet meer het plangebied in; hierdoor wordt de schaduwwerking op het Tolsteegplantsoen/flat minder.
 • · In de stad (Ledig Erf) staat veel horeca- en bedrijfsruimte leeg. Kunnen deze ruimten niet beter vervangen worden door woningbouw.
 • · Is het mogelijk om De Briljant breder te maken waardoor er een laag kan komen te vervallen.
 • · Hoe lang moeten bewoners wachten op een parkeervergunning.

Gespreksleider Martin Mulder antwoordt dat de bewoners een bewonersvergunning krijgen op het moment dat betaald parkeren wordt ingevoerd. De bewoners van De Trip moeten parkeren in de parkeerkelder en krijgen zodoende geen parkeervergunning.

· Waarom wordt er niet meer industrieel gebouwd.

Martin Mulder merkt op dat dat de marges om met het plan te schuiven smal zijn. Binnen deze marges moet naar oplossingen worden gezocht. Het is niet de bedoeling het hele plan te wijzigen

De bewoners vragen de architect de gegeven suggesties in overweging te nemen om te komen tot een win-win situatie daarbij rekening houdende met de randvoorwaarden die door wet- en regelgeving en financiën worden gesteld.

Trip Don Murphy en piepschuim geboue briljantDon Murhpy antwoordt dat er verschillende vormen van De Briljant zijn bekeken. Bij het ontwerpen is rekening gehouden met de omliggende gebouwen, de relatie met het water, etc. Bij het ontwerpen moet niet alleen met de omgeving rekening worden gehouden maar ook met onder andere geluids- en daglichtnormen.

Met het voorliggende ontwerp is geprobeerd het maximale te halen uit alle meegegeven condities.

Omdat er veel vragen zijn over de schaduwwerking worden nogmaals de studies getoond. Het gebouw De Briljant veroorzaakt geen schaduw op de schuin tegenoverliggende Tolsteegflat.

Martin Mulder verzoekt Jebber om ter voorbereiding op de komende vergadering met de wethouder na te denken over de ruimtelijke en financiële consequenties van de voorstellen die door de bewoners zijn gedaan.

Gevraagd wordt of het een optie is om gebouw De Helling meer te kantelen ten opzichte van de Briljantlaan.

Gevraagd wordt waarom De Helling dichter op de Briljantlaan staat als De Briljant.

Don Murhpy antwoordt dat De Helling fungeert als een geluidwal. De Briljant is verder teruggeplaatst om tegemoet te komen aan de wensen van de bewoners van de flat ten aanzien van het zichtveld.

Gevraagd wordt waarom de parkeergarage niet volledig onder het maaiveld wordt gerealiseerd.

Monique van Loon antwoordt dat deze optie is bekeken maar zeer kostbaar is – het plan zou onbetaalbaar worden. Vanwege de kosten is besloten om de garage half verdiept aan te leggen. De kosten zullen aanmerkelijk hoger worden wanneer de garage onder maaiveld wordt gerealiseerd omdat dan onder het grondwaterpeil wordt uitgekomen en de garage mechanisch geventileerd moet worden.

Patrick van Oostveen vraagt of het bespreekbaar is dat de gemeente de exploitatie van de garage overneemt.

Martin Mulder antwoordt dat parkeergarages geen financieel haalbare exploitatie laten zien voor de gemeente – er moet altijd geld bij. Er zit altijd een onrendabele top op parkeergarages. Het is op zich bijzonder dat het Jebber is gelukt een parkeergarage te realiseren in een plan dat bestaat uit sociale huurwoningen, waardoor er bijna geen auto’s op straat komen te staan.

Gevraagd wordt of het niet mogelijk is om een commerciële partner de parkeergarage te laten exploiteren.

Monique van Loon antwoordt dat de bewoners van de Trip in de parkeergarage moeten kunnen parkeren. (stallinggarage; geen openbare garage)

Kika Aalberts licht toe dat er een commerciële parkeergarage met 250 plekken komt onder station Vaartse Rijn.

Een aanwezige bewoner is blij dat er een parkeergarage wordt gebouwd voor de bewoners. Hij betreurt het nog steeds dat bij de bouw van het gebouw voor de politie uiteindelijk geen parkeergarage is gebouwd waardoor er veel parkeeroverlast is in de buurt.

Patrick van Oostveen stelt voor om de parkeergarage in de richting van het kadegebouw op te schuiven, waardoor De Briljant voor de parkeergarage wordt gebouwd (en dus lager wordt).

Don Murhpy antwoordt dat er dan ongewenste hoogteverschillen komen in de cultuurroute. Deze route maakt een belangrijk onderdeel uit van de gemeentelijke visie.

Gevraagd wordt of er voldoende animo is voor horeca en bedrijfsruimte in het Kadegebouw.

Monique van Loon antwoordt dat er maar beperkte ruimte is voor een horecagelegenheid. Het plan telt 260 starterswoningen en 1500 m2 commerciële ruimte. Minder dan de helft van deze oppervlakte is bestemd voor horeca. In de tijdelijke Trip zit nu 700 m2 commerciële ruimte die volledig verhuurd is. De ondernemers die daar momenteel huren willen verhuizen naar de nieuwbouw op de Trip. Het bestemmingsplan geeft de mogelijkheid om de commerciële ruimten ook te kunnen gebruiken als woonruimte. Dat betekent dat Jebber op de lange termijn flexibel is in het verhuren van de ruimte. Om het gebied levendig te maken is het echter wenselijk commerciële ruimte te realiseren in het plan.

Martin Mulder merkt op, naar aanleiding van de vragen over geluidsoverlast aan de zijde Jutfaseweg als gevolg van Klein Berlijn, dat bij het opstellen van het definitief ontwerp al nagedacht moet worden over de bouwkundige aspecten van de horecavoorziening (bijvoorbeeld gebruik van glas) om de overlast in te perken. Daarnaast is het wenselijk om een ‘maatwerk’ vergunning op te stellen voor een horecavoorziening aan het water.

Gevraagd wordt of het zo maar kan dat er een gebouw wordt gebouwd van negen lagen plus een half verdiepte parkeergarage.

Hester van Gent antwoordt dat de parkeerlaag wordt aangeduid met ‘bijzondere bouwlaag’. Deze laag wordt niet meegerekend in het aantal lagen.

4. Sluiting

 • Afgesproken wordt dat Patrick van Oostveen zijn voorstellen a.s. dinsdag 28 januari aan de wethouder en de aanwezigen zal presenteren. Daarna zal Jebber/de architect danwel de wethouder hierop reageren.
 • Belangrijkste bezwaarpunten van de aanwezigen zijn de schaduwwerking, de hoogte en het geluid aan de waterzijde.
 • Gevraagd wordt waarom het proces zo snel moet worden doorlopen.

Martin Mulder antwoordt dat het traject al langer loopt. De raadscommissie heeft gezegd dat de wethouder met de bewoners in overleg moet. De wethouder is gevraagd een terugkoppeling van dit overleg te geven tijdens de eerstkomende raadscommissie. Het is aan de wethouder of hij het voorstel naar de raad wil brengen of dat hij de besluitvorming over de verkiezingen heen wil tillen.

Een stagiaire van Jebber vraagt of zij een aantal aanwezigen mag interviewen in het kader van haar afstuderen aan de Hogeschool Utrecht over de besluitvorming en het informatietraject tijdens vastgoedontwikkelingen. Aanwezigen die hun medewerking willen verlenen kunnen zich na afloop van de vergadering bij haar melden.

Martin Mulder bedankt de aanwezigen voor de constructieve vergadering en sluit de bijeenkomst om 21.25 uur.

BIJLAGE (bij vraag 1) Uit de Utrechtse Participatiestandaard:

Onder participatie verstaan we ‘het in een zo vroeg mogelijk stadium betrekken van bewoners en andere belanghebbenden bij beleidsvoorbereiding, -ontwikkeling, -uitvoering, of -evaluatie.’ 1

Naast participatie bestaat inspraak. Inspraak is de formele mogelijkheid voor ingezetenen en belanghebbenden om hun mening over beleidsvoornemens kenbaar te maken.

Participatie gebeurt in een zo vroeg mogelijk stadium volgens de hier beschreven Utrechtse Participatiestandaard. Inspraak is de formele, afrondende fase waarin iedere individuele bewoner of partij voor de laatste maal expliciet de gelegenheid krijgt om te reageren. Inspraak gebeurt conform wettelijke verplichting en als de wet daartoe niet verplicht conform de Utrechtse inspraakverordening.

Vervolgens zijn er vier participatieniveaus waaruit gekozen kan worden. De raad legt het participatieniveau vast. dat is in het geval van De Trip ‘adviseren’, het een na hoogste participatieniveau.

Adviseren

De gemeente bepaalt de agenda, maar betrokkenen kunnen problemen en oplossingen aandragen. Deze ideeën spelen een volwaardige rol bij het ontwikkelen van beleid. De gemeente verbindt zich in principe aan de resultaten, maar kan bij de uiteindelijke besluitvorming hiervan beargumenteerd afwijken. De rol van de participant is adviseur.

De betrokken partijen kunnen ook zelf met een voorstel komen. Dit hoeft niet aan te sluiten op een plan van de gemeente of ontwikkelaar. De wijkraad heeft altijd de bevoegdheid om zowel gevraagd als ongevraagd te adviseren.

 

 

 

 

Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan gaat u akkoord met dit gebruik. meer informatie

Wij gebruiken cookies om ons websitebezoek te meten, en om bepaalde inhoud van derden (Youtube-filmpjes, Facebook- en Twitter-widgets) te tonen.

Sluiten