Verslag bijeenkomst (17 januari 2014) over De Trip, namens de gemeente

Bijeenkomst De Trip (verslag door aanzetnet.nl)
De hieronder geformuleerde vragen zouden op een vervolgbijeenkomst op 22 januari beantwoord worden.

Verslag door Mieke Kassing (Kassing Notuleerservice, Odijk) Datum: 17 januari 2014 (Datum verslag: 21 januari 2014) Tijdstip 17.30 – 19.30 uur Plaats Le:en

Agendapunten

  • 1. Welkom
  • 2. Presentatie gemeente door Kika Aalberts – gemeente Utrecht
  • 3. Presentatie Jebber door Monique van Loon – Jebber
  • 4. Presentatie plan door Don Murhpy – VMX Architects
  • 5. Discussie met wethouder Gilbert Isabella
  • 6. Sluiting
  • Deelnemers
  • Namens de gemeente: Gilbert Isabella (wethouder), Martin Mulder (gespreksleider), Kika Aalberts (gebiedsmanager)
  • Namens Jebber: Han Fransen, Monique van Loon, Don Murhpy (architect)
  • 37 belangstellenden

Verslag

1. Welkom
Martin Mulder opent de bijeenkomst en heet de aanwezigen welkom. Hij excuseert zich voor het vreemde tijdstip, vrijdagavond 17.30 uur. Deze tijd is gekozen omdat er reeds een bijeenkomst stond gepland met een klein aantal bewoners over dit onderwerp met de wethouder. Deze afspraak is vervangen voor deze grote buurtbijeenkomst.

Martin Mulder licht in het kort het programma van de avond toe.

Mevrouw Groenewoud (Jutfaseweg) vraagt wat de status van deze vergadering is. De bewoners hebben het idee dat alles in kannen en kruiken is en dat de plannen ongewijzigd worden uitgevoerd.

Martin Mulder antwoordt dat het niet gebruikelijk is om na de vaststelling door de gemeenteraad van het stedenbouwkundig programma van eisen en het concept bestemmingsplan een participatiebijeenkomst te organiseren. De gemeenteraadsleden hebben tijdens de raadscommissie Stad en Ruimte aangegeven signalen van een aantal omwonenden te hebben ontvangen dat de participatie onvoldoende zou zijn geweest. Zij willen dat de gemeente in overleg treedt met de bewoners. Daarna zullen zij het bestemmingsplan vaststellen.

Gevraagd wordt wat de definitie is van participatie (vraag 1).

2. Presentatie gemeente door Kika Aalberts
Kika Aalberts licht toe dat ruimtelijke ontwikkelingsplannen via participatietrajecten met de buurt worden besproken. In 2003 is de visie Vaartse Rijn opgesteld en daarna, in 2006 is de visie Rotsoord opgesteld. In de visie Rotsoord zijn de kaders vastgelegd voor herontwikkeling van Rotsoord. Beide visies zijn vastgesteld door de gemeenteraad.

Kika Aalberts licht toe dat in maart 2012 het stedenbouwkundig programma van eisen voor het voormalige De Boo-terrein (de Trip) door de gemeenteraad is vastgelegd. Hierin zijn randvoorwaarden betreffende milieu, verkeer, wonen, toezicht en handhaven, stedenbouwkundig, etc. waarbinnen het plan gerealiseerd mag worden vastgelegd. Daarbij is een participatietraject doorlopen.

Kika Aalberts licht toe dat Jebber in 2010 een planvoorstel bij de gemeente heeft ingediend voor de bouw van 260 starterswoningen en creatieve bedrijvigheid in de plinten. Dit plan kwam overeen met de wens van het college om starters in de stad te huisvesten.

Het plan voldeed niet geheel aan de visie Rotsoord. Kika Aalberts licht de afwijkingen toe. In de visie is uitgegaan van het creëren van een nieuwe infrastructuur. Aan de zijde van het water zou culturele en creatieve bedrijvigheid een plek moeten krijgen en aan de zijde van de Briljantlaan de functie wonen. Deze indeling maakt het onmogelijk om “organisch” te ontwikkelen. Bij het ontwikkelen van een perceel moet namelijk tegelijkertijd een deel van de nieuwe infrastructuur worden aangelegd.

Het plan van Jebber gaat uit van de bestaande infrastructuur. De functies wonen en culturele en creatieve bedrijvigheid zijn in elkaar geschoven.

In de visie Rotsoord staat beschreven dat de bebouwing langs de Briljantlaan maximaal acht lagen hoog mag zijn en gemiddeld zes lagen hoog. In het SPVE voor de Trip staat aangegeven dat er aan de zijde van het water vier lagen mogen komen; en op de rest van de locatie vier tot zeven lagen, met een hoogteaccent van negen lagen. Het huidige plan van Jebber voldoet aan deze hoogtes.

In de visie Rotsoord is opgenomen dat men dicht op de Briljantlaan mocht bouwen. In het SPVE wordt de huidige ventweg gehandhaafd en ligt de gevel van het hoogste gebouw van de Trip ook nog eens 12,5 meter achter de kavelgrens. De gevel van het hoogste gebouw van de Trip ligt in totaal op 70 meter afstand van de gevel van de bestaande woningen aan de overkant van de Briljantlaan.

In de visie Rotsoord wordt gesproken over grote stoere gebouwen die een eigen uitstraling hebben.

De tekst op blz 27 van de visie Rotsoord luidt: Aan de Briljantlaan is een gemiddelde hoogte van 6 bouwlagen uitgangspunt (minimaal 4 – maximaal 8 bouwlagen). Deze hoogte sluit aan bij de meeste bestaande bebouwing aan de Briljantlaan en past bij de keuze voor stedelijke blokken rond binnenhoven op deze plek.

In buurten als Rotsoord zou volgens de Hoogbouwvisie af en toe een hoger gebouw kunnen worden toegestaan.

Vragen (zijn opgenomen zoals tijdens de avond zijn genoteerd)

2. Korrelgrootte; stoere gebouwen; kleinschalig passend bij de omgeving moeten zijn

3. Wordt er ook gekeken naar de omgeving waarin gebouwd wordt (Jutfaseweg) of alleen Rotsoord; wat is definitie van omgeving

4. In 2011, vier tot zes hoog bouwen, in 2012 negen hoog; begrepen dat het nu tien hoog wordt (denk ook aan liftgebouw/installaties); waarom is dat; staat op pagina 27 visie Rotsoord.

5. In hoeverre kan de industriële omgeving niet meegenomen worden in ontwerp bouw bijvoorbeeld loodsachtige gebouwen/accentueren

3. Presentatie Jebber door Monique van Loon
Monique van Loon legt uit dat Jebber starterswoningen ontwikkelt, verhuurt en beheert in Utrecht. Zij toont een aantal projecten van Jebber.

Op locatie de Trip stonden loodsen van De Boo Bouwmaterialenhandel. Nadat het stedenbouwkundig programma van eisen in maart 2012 door de gemeenteraad was vastgesteld zijn de loodsen gesloopt en de grond bouwrijp gemaakt. Jebber wil het gebied transformeren tot een mix van starterswoningen, creatieve functies en horeca. Het gebied zal openbaar toegankelijk worden met een looproute vanaf station Vaartse Rijn dwars door de Trip en langs de Vaartse Rijn richting de watertoren /Toonkamer/ Le:en.

Begin 2013 heeft Jebber tijdelijke bebouwing geplaatst op de Trip. In dit gebouw zijn vier startersappartementen gevestigd en een aantal creatieve ondernemers, eetcafé Klein Berlijn en wijn- en whiskyproeflokaal Kwestie van smaak. De tijdelijke bebouwing blijft gehandhaafd tot de nieuwbouw is opgeleverd.

Jebber wil op deze locatie 260 sociale huurwoningen voor starters realiseren en ongeveer 1.500 m2 creatieve bedrijvigheid.

Jebber is met de planontwikkeling bezig sinds 2010. Op 7 juni 2011 is een eerste brede bijeenkomst met omwonenden en aangrenzende ondernemers belegd. In september 2011 is er een inloopavond gehouden in het kader van de ter visie legging van het stedenbouwkundig programma van eisen. Daarna hebben er meerdere bijeenkomsten plaatsgevonden in kleinere groepen. Vanaf juni 2011 is gestart met ronde tafel gesprekken. Voor de bijeenkomst op 7 juni 2011 is er in de directe omgeving huis-aan-huis geflyerd om mensen te attenderen op deze bijeenkomst. Uitgenodigd zijn circa 450 bewoners die in een cirkel om locatie de Trip wonen, inclusief bewoners aan de Jutsfaseweg-zijde. In de afgelopen jaren zijn er steeds nieuwe mensen aangeschoven bij de ronde tafel gesprekken,en zijn er mensen afgevallen die hier geen behoefte meer aan hadden.

Sinds februari 2011 is kantoor Jebber gevestigd in de bestaande garage op Helling 14, tegenover locatie de Trip. Regelmatig komen buurtbewoners binnenlopen voor informatie over de plannen voor de Trip; een ieder is welkom.

Vragen:

6. Wordt gerefereerd aan ronde tafel bijeenkomsten, wie heeft wie vertegenwoordigd, wat is besproken en waarom geen terugkoppeling aan grotere groep

7. Wat is met lijst 2012 (Rehobothkerk) gebeurd en waarom heb ik niets meer gehoord

8. Gaat het om starterswoningen of sociale huurwoningen

9. Verschillende participatiemomenten; participatie bewoners weinig geweest; meer ondernemers en starters waarom?

10. Wat is met lijst gebeurd namen emailadressen bijeenkomst 2011 (Oude loods)

11. Andere bijeenkomst (2013) ook daar is niets mee gedaan

12. Geflyerd, nooit iets ontvangen; woon 13 jaar hier

13. Jutfaseweg: zijn niet vanaf start als omgeving meegerekend en zeker niet geflyerd en wonen recht tegenover locatie

14. Niet geflyerd, bij toeval achter laatste ronde tafel conferentie; toen adres achtergelaten; fase daarvoor niets ontvangen

15. Bijeenkomsten informatief en niet participatief: ook gemeld dat ¾ van zon verdwijnt

4. Presentatie architect door Don Murphy
Don Murphy toont in vogelvlucht aan de hand van foto’s en tekeningen hoe het bouwplan zich sinds 2010 heeft ontwikkeld. Het huidige plan behelst drie gebouwen die de namen Helling, Kade en Briljant hebben gekregen.

Nadat het stedenbouwkundig programma van eisen is vastgesteld is in overleg met omwonenden het plan op een aantal punten gewijzigd.

1. De negende laag van de Briljant is in oppervlakte gehalveerd.

2. De afstand tussen De Helling en De Briljant is vergroot, zodat bewoners vanaf het Tolsteegplantsoen meer zicht hebben tussen de nieuwbouw op de Trip door.

3. Het hoogste gebouw De Briljant ligt 12,5 meter uit de kavelgrens en ligt daarmee op 39,5 meter afstand van de tegenoverliggende bestaande woningen.

4. De hoeken van gebouw Briljant zijn afgeschuind, zodat het gebouw, ook aan de zijde van de Briljantlaan, smaller is geworden en minder massaal oogt. Het gebouw krijgt op deze manier de vorm van een briljant.

In het kadegebouw komen woningen, boven een begane grond met commerciële ruimten.

Tot slot toont de architect de bezonningsstudies die zijn gedaan, in overleg met omwonenden.

Vragen:

16. Hoe groot is kans dat het voorliggende ontwerp gebouwd wordt

17. Waarom wordt op financiële uitgangspunten iets gebouwd; win-lose situatie en geen win-win situatie

18. Is binnenruimte van kadegebouw groot genoeg voor bewoners (lichtkoepel in plaats van “tuin”)

19. Waarom ‘woonkazernes’ ontwerpen in dicht bebouwde wijk; waarom afbouw aan Vaartse Rijn in plaats van aan Briljantlaan

20. Bewoners gebruiken Tolsteegplantsoen als buitenruimte; daar is straks minder plek in de zon met name ’s avonds

21. Horeca in strip; nu ook al overlast; bang voor overlast

22. In hoeverre rekening gehouden met toename verkeer (Waterlinieweg staat nu ook al vast)

23. Waarom gebouw niet minder hoog maar breder

24. Planschadeprocedure?

25. Worden het sociale huurwoningen of gaat dit in de toekomst nogmaals wijzigen

26. Bezonningsstudie; enige nadelige gevolgen in zomer avonduren; dat zijn juist uren waar mensen in buiten willen zijn

27. Gebouw is nog steeds negen hoog; wat is daarvan gevolg

28. SpvE is vastgesteld; daarna is maar kleine groep betrokken en is input bewoners onvoldoende meegenomen door architect

29. Vervolgproces

5. Discussie met wethouder Gilbert Isabella
Wethouder Isabella licht toe dat tijdens de bespreking van het concept bestemmingsplan de raadscommissie opmerkingen heeft gemaakt over het participatieproces. De raadscommissie stelt dat het stedenbouwkundig programma van eisen goed is uitgewerkt in het concept bestemmingsplan maar zij hebben van een aantal bewoners vernomen dat het participatieproces niet naar tevredenheid is verlopen. De raadscommissie heeft de wethouder verzocht terug te gaan naar de bewoners om van hen hun commentaar te vernemen.

De wethouder had aan de commissie na de vaststelling van het stedenbouwkundig programma van eisen toegezegd dat een zorgvuldig traject zou worden doorlopen.

Normaliter is de gemeente initiatiefnemer in een participatieproces in samenwerking met de ontwikkelaar. De gemeente heeft, als pilot ihkv de faciliterende overheid bij de ontwikkeling van het Boo-terrein de rollen omgedraaid. De ontwikkelaar nam het initiatief in de participatie in samenwerking met de gemeente.

De gemeente Utrecht kent een aantal niveaus van participatie (informeren, adviseren, participeren en coproductie). Voor dit project is gekozen voor het niveau adviseren. Na het vaststellen van het stedenbouwkundig programma van eisen heeft Jebber regelmatig de stand van zaken aan de gemeente teruggekoppeld. Er waren geen signalen dat het proces niet naar tevredenheid verliep.

Wethouder Isabella stelt voor de vragen op een ander moment door de ambtenaren te laten beantwoorden. Hij stelt voor om na dat gesprek nogmaals bijeen te komen waar hij vragen kan beantwoorden. Wethouder Isabella vraagt aan de aanwezigen wat hun grootste bezwaar is tegen het plan. Wethouder Isabella denkt dat er nog beperkte wijzigingsmogelijkheden zijn op het plan, gezien het stadium van het proces.

Door een aantal aanwezigen wordt gesteld dat het grootste pijnpunt is de hoogte van het gebouw. Hierdoor raken bewoners hun zonlicht kwijt. Het gebouw (een grote kolos) past niet in de buurt.

Wethouder Isabella antwoordt dat de raadscommissie bij de vaststelling van het stedenbouwkundig programma van eisen hier uitvoerig over heeft gesproken. Zij hebben het stedenbouwkundig programma van eisen vastgesteld waardoor het mogelijk is zo’n hoog gebouw te bouwen. Wethouder Isabella ziet hier weinig ruimte voor wijzigingen. De hoogte is naar zijn verwachting nodig om het plan financieel te kunnen uitvoeren. Wethouder Isabella zegt toe dit punt te zullen bespreken met Jebber.

Een bewoonster van de Jutfaseweg zegt dat er momenteel al overlast wordt ondervonden van de horeca op Rotsoord (Klein Berlijn). Het water zorgt dat het geluid ver draagt. Zij verzoekt de wethouder te handhaven en bij de vergunningverlening hier afspraken over te maken.

Wethouder Isabella antwoordt dat in de horecanota staat beschreven wat is toegestaan. Voor deze een eetcafé en restaurant toegestaan.

Opgemerkt wordt dat de overlast wordt veroorzaakt doordat mensen op het terras van de horecagelegenheid zitten/verblijven. Er dienen eisen te worden gesteld aan de openingstijden maar ook aan de geluiddichtheid van het gebouw.

Wethouder Isabella vraagt na welke voorwaarden en condities er gesteld zijn aan de vergunningverlening van Klein Berlijn.

Gesteld wordt dat er 260 woningen worden gebouwd voor starters. Deze doelgroep gaat graag uit. Gevraagd wordt of er is nagedacht hoe de overlast te beperken.

Wethouder Isabella antwoordt dat er van uitgegaan wordt dat mensen zich fatsoenlijk gedragen in de openbare ruimte.

Voorgesteld wordt door de heer Otto om te kijken of het mogelijk is op korte termijn een compromis te vinden tussen de buurtbewoners en Jebber waarbij rekening wordt gehouden met de financiële kaders en de uitgangspunten in het stedenbouwkundig programma van eisen.

Wethouder Isabella denkt dat het mogelijk is om op korte termijn een bijeenkomst te beleggen waarin de vragen worden beantwoord en waar het plan wordt besproken en de keuzes die zijn gemaakt worden bediscussieerd. Wethouder Isabella schat in dat een aantal varianten die voorgesteld worden al door de architect tegen het licht zijn gehouden. De raadscommissie heeft de wethouder verzocht in de volgende commissievergadering een terugkoppeling te geven over De Trip. Dit betekent dat op korte termijn een bijeenkomst (in kleiner comité) moet worden belegd.

Gevraagd wordt waarom voor de volgende commissievergadering hierover gesproken moet worden. Een aantal aanwezigen zeggen in het afgelopen jaar niets te hebben vernomen. De bijeenkomst van vanavond is met spoed belegd. Verzocht wordt om het proces niet te overhaasten.

Wethouder Isabella vindt het belangrijk dat er starterswoningen worden toegevoegd. Het proces zit in een eindfase. Wethouder Isabella denkt dat een aantal zaken waar bewoners vragen over hebben, al zijn bekeken door Jebber. Hij wil aan het verzoek van de raadscommissie tegemoet komen om tijdens de volgende vergadering hierop terug te komen.

Opgemerkt wordt dat er een verschil van interpretatie is over het gelopen participatieproces. Bij de vaststelling van het stedenbouwkundig programma van eisen is door de commissie gesteld dat een participatietraject moest worden doorlopen. Uit de geleverde informatie blijkt dat aan de klankbordgroep alleen mensen hebben deelgenomen die al betrokken waren bij het opstellen van het stedenbouwkundig programma van eisen. Er zijn geen nieuwe mensen benaderd.

Monique van Loon licht toe dat voor de eerste brede bijeenkomst in juni 2011 450 flyers rond de locatie in de brievenbussen is gedaan. Ongeveer 80 mensen waren aanwezig bij deze bijeenkomst. Naar aanleiding van deze bijeenkomst is er een klankbordgroep gevormd bestaande uit circa 30 mensen (daarbij was ook een bestuurslid van de BV Tolsteeg aanwezig en ook bewoners van de Jutfaseweg). In de afgelopen maanden zijn er mensen afgevallen maar hebben ook nieuwe mensen deelgenomen aan de klankbordgroep.

Wethouder Isabella concludeert dat door een aantal aanwezigen gesteld wordt dat bewoners onvoldoende betrokken zijn. Hij kan dit proces niet meer terugdraaien. Dit is een belangrijk punt om in de evaluatie van de pilot mee te nemen.

Een aanwezige vindt het gelopen participatieproces een grote farce. Bewoners hebben één keer een flyer ontvangen en zijn daarna niet meer geïnformeerd.

Opgemerkt wordt dat een voorbeeld kan worden genomen aan de communicatie van ProRail rondom treinstation Vaartse Rijn.

Gesteld wordt dat er geen sprake was van een klankbordgroep maar van ronde tafel gesprekken. Er werd met name informatie verstrekt maar er is weinig gedaan met de gegeven reacties van de aanwezigen.

Monique van Loon vindt het vervelend dat het zo is overgekomen. Zij heeft het zo niet ervaren. Er is gediscussieerd over zaken. Er zijn ook gesprekken met individuele bewoners gevoerd over de plannen.

De heer Otto stelt dat geconcludeerd kan worden dat Jebber steken heeft laten vallen in het participatieproces. De bewoners zijn niet tegen de plannen maar willen komen tot een zorgvuldige belangenafweging. Er is een groep bewoners dat ook wil meedenken over de plannen.

Wethouder Isabella stelt voor om op korte termijn een vervolgbijeenkomst te beleggen. De suggesties van de bewoners kunnen dan nader toegelicht worden en de ontwikkelaar kan dan bepalen of zij bereid is deze suggesties over te nemen.

Wethouder Isabella zegt toe dat de gemeente in samenwerking met Jebber, de verantwoordelijkheid neemt om de aanwezigen van vanavond te informeren over wat wordt/is besproken.

Besloten wordt op 22 januari a.s. om 19.00 uur een vervolgbijeenkomst te beleggen. Jebber en ambtenaren van de gemeente zullen hierbij aanwezig zijn. De aanwezige bewoners bepalen onderling wie namens de bewoners aanwezig zullen zijn.

De vragen die zijn gesteld zullen schriftelijk worden beantwoord om zo veel als mogelijk tijd beschikbaar te hebben voor het bediscussiëren van het plan.

Er zal een tweede bijeenkomst worden belegd in de daaropvolgende week waar ook de wethouder bij aanwezig is om te bespreken of voldoende antwoord is gegeven op de vragen van bewoners.

Het verslag van deze bijeenkomst wordt aan de aanwezigen gestuurd.

De bijeenkomst wordt om 19.25 uur gesloten.

 

Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan gaat u akkoord met dit gebruik. meer informatie

Wij gebruiken cookies om ons websitebezoek te meten, en om bepaalde inhoud van derden (Youtube-filmpjes, Facebook- en Twitter-widgets) te tonen.

Sluiten