Vanaf december verdwijnt lijn 6, rijdt bus 1 naar Hoograven-Zuid en komen er kleine servicebusjes. ‘Alle haltes blijven bediend’

BuslijnenkaartUtrechtZuidVariant12013

Het Bestuur Regio Utrecht (BRU), samenwerkingsverband van negen gemeenten, maakte op 4/9 bekend dat ijs en weder dienende begin oktober een vervoersbedrijf wordt gekozen dat een concessie krijgt om vanaf december 2013 tien jaar lang het openbaar vervoer in de regio Utrecht te verzorgen. Het gaat wederom tussen Connexxion (dat de GVU heeft opgeslokt, maar zelf weer onderdeel is van de international Veolia) en Qbuzz

lijn 6 weg, lijn 1 naar Hoograven
Maar er is méér aan de hand, want in heel Utrecht en ook in Hoograven en Tolsteeg worden buslijnen veranderd, opgeheven òf er komt iets anders; zoals u al eerder op deze site heeft kunnen lezen. Zo wordt Lijn 6 opgeheven, maar Lijn 1 rijdt vanaf december 2012 via Rivierenwijk en Hooft Graaflandstraat naar eind- en vertrekpunt IJsselsteinlaan in Hoograven-Zuid.

servicebusjes
Ter compensatie van het verdwijnen van bus 6 uit de Briljantlaan, WA Vultostraat en Constant Erzeijstraat komt er een zgn ‘Servicenetdienst‘ (met kleinere busjes, die 2 a 3 keer per uur tussen Smaragdplein en Hoograven-Zuid gaan rijden. (’s Avonds en in het weekend rijden deze busjes ook naar Station Lunetten)
Al met al zijn de OV-veranderingen in Tolsteeg, Hoograven en Lunetten een verschraling qua frequenties e.d. Want uiteindelijk wordt er in de hele Regio Utrecht bezuinigd op het openbaar vervoer.
(Zie ook update: SP bezorgd over toekomst OV in Hoograven eo en hele regio Utrecht)

BusLijn6bijIJsselsteinlaangrootvoor dossiervreters:
Het omgooien van OV-lijnen in Utrecht en omstreken is gebaseerd op een zeer uitgebreide studie door het BRU. Op 25 mei 2012 werd de Uitgangspuntennotitie OV-Uitwerking vervoer 2013 gepubliceerd. Hieronder citeren we uit de 37 pagina’s tellende bijlage daarbij; althans: we hebben het gedeelte dat over Utrecht-Zuid gaat (v/a pagina 17) eruit geknipt.. (hoewel de maatregelen in onze wijk uiteraard ook een samenhang met de rest van Utrecht hebben)

Uit de inleiding:

 • 2) Structurende besparingsvoorstellen in lijnvoering, met infrastructurele consequenties
 • c) Bediening Utrecht Zuidoost, Liesbosch, Houten/Nieuwegein (lijnen 1, 6, 8, 47, 74)
 • 4) Niet-structurerende wijzigingsvoorstellen (in frequenties, exploitatietijden, dienstregelingsperioden en inzet kleiner materieel)
 • a) Bediening dalperioden verlagen, frequenties aanpassen
 • b) Zondagochtenddienst beperken in frequentie
 • c) Avondritten na 21.00 uur beperken
 • De uitwerking van de maatregelen heeft plaatsgevonden op basis van gegevens over het OV-chipkaartgebruik van november 2011 (dus waarbij strippenkaart was afgeschaft) en de GOVI (rijtijdgegevens) van de periode najaar 2011 en updates tot maart 2012. Hierbij is zowel het gebruik van halten (in-/uitstappers), de bezetting van de lijnen als de reisrelaties (van halten/trajectdelen naar halten/trajectdelen) inzichtelijk over alle tijdsperioden. Het betreft hier reizigersaantallen op een gemiddelde werkdag. De reizigersgetallen uit de OV-chipkaartgegevens zijn allemaal met een factor van 1,4 opgehoogd, omdat er ook reizigers gebruik maken van andere kaartsoorten dan de OV-chipkaart

2C: Bediening Utrecht Zuidoost, (lijnen 1, 6, 8, 47)

VultostraatOmschrijving aanleiding
Het totaalaanbod op de lijnen richting Utrecht-Zuid (Lunetten, Tolsteeg, Hoograven e.o.) is aan de ruime kant en niet gelijkmatig gespreid over de lijnen (1, 6 en 8).
Vooral lijn 1 kent een magere bezetting op het traject tussen de Rivierenwijk en Lunetten, terwijl lijn 8 juist goed gebruikt wordt richting Lunetten. De toegevoegde waarde van lijn 1 binnen Lunetten is beperkt, omdat de meeste halten binnen het directe invloedsgebied van het station of lijn 8 vallen. Daarnaast rijdt lijn 10 in 2013 (vanwege werkzaamheden 24 Oktoberplein nog als lijn 20 in de huidige dienstregeling) parallel aan de route van lijn 1 tussen Lunetten en de Socrateslaan (Rivierenwijk).

reizigers spreiden
BRU heeft de mogelijkheden bekeken om het vervoeraanbod beter aan te laten sluiten bij de vraag en de reizigers beter te spreiden over de verschillende bussen, met een efficiënter resultaat. Daarbij vormt ook de huidige bediening van het Liesboschterrein door lijn 47 onderdeel van deze mogelijke maatregel; deze buslijn rijdt vanaf station Utrecht Centraal tot aan Westraven parallel met meerdere buslijnen en vervolgt zijn route door het (congestiegevoelige) bedrijventerrein Liesbosch naar Houten. De Liesbosch wordt grotendeels ontsloten via de tram/bussen op de Europalaan/Westraven.
Zie de volgende kaartreferentie met de huidige situatie:

BuslijnkaartUtrechtZuidHuidig2012

lijnvoeringvarianten
Er zijn meerdere lijnvoeringvarianten beschouwd, wat uiteindelijk heeft geleid tot de volgende uitgangspunten:

De lijnvoering van lijn 8 moet ook gehandhaafd blijven, via deze route kan de lijn beschikken over vrijwel congestievrije infrastructuur en een snel, direct vervoerproduct realiseren. Dit wordt – ook op basis van de bezettingscijfers – door de gebruikers uit Lunetten (zuid/westzijde, buiten invloedsgebied van het station) en Tolsteeg/Hoograven-Noord gewaardeerd.

busbewegingen
Voor Hoograven-Zuid is een (eindigende) lijn noodzakelijk, vanwege de gewenste OV-bediening in dit gebied (acceptabele loopafstanden).
De routevoering van lijn 47 door het industriegebied Liesboschterrein is nu het meest optimaal en niet via knooppunt Laagraven. De congestiegevoeligheid op het traject Liesbosch is zeker een aandachtspunt. Maar dit zou ook gelden voor het alternatieve gebruik van de knooppunt Laagraven (hetzij via aansluiting A12 op Europalaan, hetzij via Waterlinieweg ’t Goylaan), omdat voor deze busbewegingen daar geen doorstromingsvoorzieningen beschikbaar zijn. Daarnaast blijkt op basis van de vervoersgegevens lijn 47 ook een belangrijk aantal reizigers te vervoeren tussen Houten en de kantoren/bedrijven op de Europalaan-zuid. Zonder route door de Liesbosch vervalt deze directe OV-verbinding.

toenemende loopafstanden
Naar aanleiding van de consultatie is gebleken dat vooral de toenemende loopafstanden binnen Hoograven als probleem worden ervaren, in het bijzonder de halte Rijnhuizenlaan vanwege de directe aanwezigheid van het verzorgingstehuis. Daarbovenop blijkt bij de infrastructurele uitwerking door de gemeente Utrecht ook de afslagbeweging ’t Goylaan–Hooft Graaflandstraat alleen zonder halte inpasbaar. Dit terwijl een halte voor het Winkelcentrum Smaragdplein in het midden van de wijk als noodzakelijk wordt geacht.

BusLijn8servicenetlijnbusjes
Dit alles heeft geleid tot een aangepaste uitwerking, waarbij:

 • Er een aanvullende Servicenetlijn wordt ingesteld tussen Hoograven–Zuid en Smaragdplein (frequentie 3x uur), waardoor alle haltes bediend blijven en kan worden opgestapt op de lijnen 1, 8 en 10;
 • Gedurende avonduren en weekeinden deze Servicenetlijn ook Lunetten NS via de halten Brennerbaan gaat bedienen, ter vervanging van lijn 10 die dan niet rijdt. De frequentie zal dan een halfuursdienst worden.

streefbeelden
Aanvullende wensen om ook het toekomstige Station Vaartsche Rijn (klaar in 2015) te bedienen en een verdere integratie met de regiolijnen (ook lijn 63 via Liesboschterrein) te realiseren, zijn nu voor 2013 niet uitgewerkt. Hiervoor zal in het kader van de op te stellen Streefbeelden 2020 verder uitwerking aan worden gegeven.

toelichting voorkeursvariant
De uiteindelijke voorkeursvariant bestaat eruit dat lijn 6 in zijn geheel vervalt, maar dit binnen Hoograven/Tolsteeg wordt overgenomen door een Servicenetlijn. Hierdoor blijven alle haltes bediend. Het trajectdeel in Hoograven-Zuid wordt overgenomen door lijn 1. Het huidige deeltraject Hoograven-Lunetten van lijn 1 vervalt daarbij, waar ofwel lijn 10 of de Servicenetlijn rijdt.

halte-afstanden/dekking
Zoals blijkt uit bovenstaande kaart (begin artikel) met halteafstanden (hemelsbreed 400 meter), blijft de bediening van het gebied gewaarborgd, omdat geen halten vervallen. Wel betekent dit dat men voor sommige verbindingen moet kiezen tussen geringe loopafstanden en overstappen of grotere loopafstanden en een directere verbinding.

BusKleinVoor veruit de meeste reizigers verandert er weinig. Reizigers uit Hoograven-Zuid komen uit op CS Utrecht-Westzijde, maar zijn nauwelijks meer reistijd kwijt dan in de huidige situatie waar lijn 6 via de Catharijnesingel rijdt. Voor het vervallen trajectdeel Rivierenwijk-Lunetten van lijn 1 is er met lijn 10 en de Servicelijn een alternatief, maar deze rijden minder vaak.
Daar staat tegenover dat – op basis van de reizigersgegevens – hier maar weinig reizigers van gebruik maken en zeker tijdens deze tijdstippen. Wel betekenen de wijzigingen dat men voor sommige verbindingen moet kiezen tussen geringe loopafstanden en overstappen of grotere loopafstanden en een directere verbinding.

(Beleidsmatige) inpasbaarheid lijnvoering, betrouwbaarheid, snelheid en aanvullende infra-maatregelen:

 • De voorgestelde wijzigingen in de busroutes, hebben geen invloed op de bestaande aandachtspunten die er zijn in de doorstroming/congestiegevoeligheid in dit gebied.
 • Exploitatiekosten (aantal km-lijnlengte/DRU’s) en effect opbrengsten: De opbrengsten nemen naar verwachting licht af, maar de kosten nemen ook af met 15.596 DRU.
 • Ontlasten bussen OVT/centrum: In de spitsuren neemt het aantal bussen op deze corridor af met 6 bussen per uur per richting, op een totale werkdag met 94 bussen.
 • Besparing over 10-jarige periode (incl. infra-meerkosten): € 9.489.000,-.

Deze maatregel draagt bij aan de OV-Visie doordat de dragende buslijnen 1 en 8 versterkt worden, evenals de tangentiële lijn 10. De aanvullende, fijnmazige gebiedsontsluiting ten behoeve van de sociale functie wordt gewaarborgd met de komst van de nieuwe Servicenetlijn.
Op korte termijn wordt hiermee bijgedragen aan een efficiënter OV-systeem.

 Voor de middellange termijn vindt verdere uitwerking van het lijnennet plaats in de ‘Streefbeelden 2020’, waarin ook de vraagstukken over de lijnintegratie met regiolijnen, bediening Vaartsche Rijn, Liesboschterrien en gebruik Kruisvaartbusbaan vanuit Hoograven zullen worden opgepakt. Omdat nu geen investeringen in de infrastructuur noodzakelijk zijn, wordt kapitaalvernietiging vermeden.

Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan gaat u akkoord met dit gebruik. meer informatie

Wij gebruiken cookies om ons websitebezoek te meten, en om bepaalde inhoud van derden (Youtube-filmpjes, Facebook- en Twitter-widgets) te tonen.

Sluiten