Burgers voeren actie voor veilige en oversteekbare W.A. Vultostraat; kwestie van lange adem versus ambtelijke molens

GevaarlijkeOversteekVultostraatTedFritsLintmeijerRTVURTV Utrecht bracht onlangs een serie reportages over gevaarlijke kruispunten in Utrecht. Naar aanleiding daarvan haastte verkeerswethouder Frits Lintmeijer (tevens wijkwethouder van o.a. Hoograven) zich op 6  januari naar de RTVU-studio. Aldaar zei Lintmeijer tegen de presentatoren van dienst dat RTVU een goede daad had verricht met het aankaarten van de verkeers(on)veiligheid. De wethouder beloofde de gevaarlijkste plekken te inventariseren en in het voorjaar voorstellen te doen aan de gemeenteraad en geld te vragen om die plekken aan te pakken (= verbeteren)

In Hoograven weten omwonenden ook nog wel een gevaarlijke kruising/oversteekplaats die op de ‘Lijst van Frits’ mag: W.A.Vultostraat/Rijnhuizenlaan/Constant Erzeijstraat/Burgemeester Smitsstraat.  Één van die omwonenden is Julius Vreuls, die regelmatig met drie kinderen de drukke Vultostraat moet oversteken (zie hier), zich ergert aan automobilisten die daar te hard rijden en al geruime tijd actie voert om ter plekke de veiligheid te verbeteren; door stoplichten of een zebrapad. Wat betreft stoplichten vindt Julius Vreuls (wavultostraat@hotmail.com & @WAVultostraat) het, door hem om advies gevraagde Meldpunt Veilig Verkeer; Analyse en Advies:van VVN aan zijn zijde.

kan dit beter?
Medio 2011 trok Julius aan de bel bij dè bevoegde instantie voor eventuele verkeersveiligheid verkeerslichtenbevorderende maatregelen op/bij de Vultostraat:..de gemeente. Hieruit onstond wél een uitgebreide mail- en telefoneer-communicatie-‘soap’ met een hele serie (soms naar elkaar verwijzende) ambtenaren, maar tot concrete effecten ter plaatse heeft dat tot nu toe (11 januari 2012) nog niet geleid…Verderop in dit bericht kunt u een deel van die correspondentie met de gemeente lezen  (=taaie kost..)
Julius heeft de Vultostraat-kwestie ook aangekaart bij het Stadsblad, via (sinds 29/10) de rubriek ‘Dit kan beter’, en dat heeft tientallen reacties opgeleverd.

(Zie ook:)

(Hieronder leest u mailverkeer van verkeersveiligheidsactievoerder Vreuls met gemeenteambtenaren vanaf 20-11-11; maar eerst nog enkele ambtelijke citaatjes uit  eerdere mails:)

  • 23-9-11:”Uw aanvraag is besproken in het verkeersoverleg van september 2011″
  • 10-10-11: “In het besprekingsverslag staat dat “het geen beleid is om hier verkeerslichten te plaatsen, er is een oversteek aanwezig en een UVL zone (Utrecht Veiligheids Label bij scholen), er zijn wel verbeteringen mogelijk, bijvoorbeeld de tekst schoolzone ook op de weg te plaatsen”. Collega X van de afdeling verkeer zoekt dit verder uit”
  • 13-10-11: “De kortste weg is een brief aan het wijkbureau. Daar wordt de brief dan geregistreerd en wordt ook bewaakt dat de brief vlot wordt behandeld”
  • 8-11-11: “In ons telefoongesprek heb ik toegelicht dat we bekijken of we de ruimte voor voetgangers tussen weg en fietspad nog kunnen optimaliseren” & “Ik heb uw melding en de reacties daarop op ditkanbeter.nu gezien. Ik zie daar geen nieuwe argumenten om dit onderwerp nogmaals in te brengen in het wijkverkeersoverleg”

GevaarlijkeOversteekVultostraatStadsbladkop20 november mailt Julius aan wijkwethouder Frits Lintmeijer:
“Recent heb ik wijkbureau Zuid gevraagd de oversteekplaats aan de WA Vultostraat nogmaals te beschouwen. Hier is niets uit gekomen. Ik heb tegelijkertijd echter ook een melding geplaatst op “dit kan beter” van Stadsblad Utrecht. Dit heeft inmiddels veel reacties opgeleverd die het er allemaal mee eens zijn dat hier iets aan moet gebeuren. Daarnaast heb ik VVN gevraagd hier eens naar te kijken en ook zij geven aan dat deze plek gevaarlijk is. Afgelopen week heeft dit alles geleid tot een artikel op de voorpagina van het Stadsblad. Wijkburo Zuid ziet hierin echter geen argument om de situatie nogmaals in het verkeersoverleg te bespreken. Kunt u hier iets in betekenen?”

17 decëmber 2011 mailt Julius aan wijkwethouder Frits Lintmeijer:
“Tot op heden heb ik helaas geen reactie mogen ontvangen op mail van 20 november. In de tussentijd zijn er echter nog meer reacties op “ditkanbeter” gekomen, is er nog meer aandacht aan dit onderwerp in de media besteed en is er tot overmaat van ramp ook een kind aangereden. Al met al voldoende redenen om hier aandacht aan te besteden. Zodoende wil ik u verzoeken de situatie te beschouwen en op zoek te gaan naar oplossingen die leiden tot een veiligere situatie. Op ditkanbeter staan overigens al geruime tijd diverse suggesties die allemaal kunnen bijdragen aan een verhoogde veiligheid. Jammer dat het zo lang duurt voor de Gemeente tot actie overgaat”.
 

17 december 2011 antwoordt verkeers/wijkwethouder Frits Lintmeijer aan Julius
“Ik vraag eea maandag direct even na bij het wijkbureau en de verkeersseinen en kom er dan zo snel mogelijk bij u op terug”. 

zebrapadstrepen20 Dec 2011 antwoordt Micha Stolzenburg, assistent wijkmanager Zuid  (namens Lintmeijer) aan Julius:
Onderstaande tekst is onlangs gecommuniceerd naar het Stadsblad en geeft antwoorden op uw vragen.
De locatie die het Stadsblad noemt is besproken in het wijkverkeersoverleg Zuid. Daarin is het wijkbureau vertegenwoordigd, verder zitten onder andere een verkeerskundige, een verkeersontwerper en de politie aan tafel. Op deze oversteek zijn in het verleden op verzoek van bewoners middeneilandjes aangebracht om de oversteek te verbeteren. Hierdoor kan de oversteek in twee keer plaats vinden. Daarmee is de oversteek duidelijk verbeterd.

Ter plaatse is bekeken of kleine aanpassingen mogelijk zijn om tot verbetering te komen. Daar wordt door een ontwerper naar gekeken. We doen dus wel degelijk iets naar aanleiding van de bewonersmelding – ook al is dat nog niet op straat te zien. Het wijkverkeersoverleg, ziet geen aanleiding voor een verkeerslicht. Een verkeerslicht kan bovendien op deze plaats leiden tot een verslechtering van de verkeersafwikkeling in verband met de korte afstand tot verkeerslichten op het kruispunten bij de ’t Goylaan
Het Stadsblad stelt dat een zebra een alternatief zou kunnen zijn. In de praktijk blijkt dat zomaar een zebra op de weg schilderen zeker niet altijd leidt tot een veilige oversteek. Een zebra functioneert goed in situaties waarin over de hele dag een duidelijke stroom voetgangers aanwezig is, waardoor auto’s de zebra met aangepaste snelheid naderen. Dat is hier niet het geval.

VultostraatOversteektwitterfotoSjoerd_9Het Stadsblad wijst naar de de Johannes de Doperschool. Voor zover mij bekend krijgen we geen klachten van de school of ouders van leerlingen, ook niet over deze locatie.
Alle basisscholen in Utrecht zijn benaderd om mee te doen aan het Utrechts Verkeersveiligheids Label (UVL) . Daarbij heeft de school de mogelijkheid om aan te geven waar leerlingen op de schoolroute problemen ondervinden. Met specifieke UVL-maatregelen worden deze locaties aangepakt. Veel scholen in Utrecht hebbenUVLlabel zich bij het UVL aangesloten, wat heeft geleid tot goed herkenbare oversteeklocaties in schoolroutes door de hele stad. Deze specifieke school heeft aangegeven daar vooralsnog geen aanleiding toe te zien.

We hechten als gemeente groot belang aan deelname van de school aan het UVL. Daarmee worden de school en daarmee ook de ouders betrokken bij de verkeerssituatie rond de school. Verkeersveiligheid wordt maar beperkt bepaald door de vormgeving van de weg. Verkeersveiligheid rond het halen en brengen van leerlingen is juist een zaak van gedrag, waarbij maatregelen op straat ondersteunend zijn. Een veilige schoolroute is geen zaak van de gemeente alleen, de gemeente, de school en de ouders hebben elk hun eigen verantwoordelijkheid. Het UVL sluit daarbij aan. Voor alle duidelijkheid: verkeerslichten en zebra’s zijn eigenlijk nooit onderdeel van de UVL-maatregelen”

Op 5 januari 2012 antwoordt Julius aan Micha Stolzenburg, assistent wijkmanager Zuid:
Allereerst wil ik u een gezond en gelukkig 2012 voor u en uw dierbaren toewensen! Verder wil ik u danken voor uw reactie. Het doorsturen van uw reactie naar het ‘Stadsblad’ naar mij geeft echter geen antwoord op mijn vragen.
In mei vorig jaar heb ik melding gemaakt van de onveilige oversteekplaats op de WA Vultostraat en de suggestie gedaan hier voetgangersverkeerslichten te plaatsen (net zoals die ook op de ’t Goylaan staan). U geeft nu aan dat er iets met deze melding is gebeurd, nl dat er naar gekeken wordt. Dat er acht maanden na de melding over een onveilige situatie alleen nog maar naar de situatie gekeken wordt, zeker na wat er in de tussentijd allemaal gebeurd is, vind ik onbegrijpelijk.

U geeft aan geen klachten van de St Jan de Doper of van ouders van leerlingen te krijgen over deze situatie. VultostraatTwitterGoogleZoals reeds eerder aangegeven en te lezen is op “ditkanbeter.nu” zijn die klachten er weldegelijk en in grote aantallen. Daarbij zijn deze klachten niet alleen van ouders van kinderen die de St Jan de Doper bezoeken, maar van mensen uit de hele wijk, die allemaal vinden dat er iets aan deze gevaarlijke situiatie moet gebeuren. Ook stond er in het Utrechts Nieuwsblad van 7 december vorig jaar een artikel over deze situatie dat als volgt begon: “Directeur Bert Brouwer van de St. Jan de Doperschool en omwonenden maken zich grote zorgen over de veiligheid van de W.A. Vultostraat. Ze hebben al meerdere keren aan de bel getrokken over de onveilige oversteekplaats waar vorige week maandag een 3-jarig meisje werd aangereden.Hoewel ik de heer Brouwer nooit gesproken heb, krijg ik na het lezen van dit artikel de indruk dat de school dus wel degelijk meerdere malen over deze situatie heeft geklaagd (ik heb voor de zekerheid dhr Brouwer ingekopieerd). Verder zijn er hierover meerdere artikelen verschenen in het ‘Stadsblad’ en ‘wijkwebsite aanzetnet.nl’ naar aanleiding van klachten van omwonenden over deze onveilige verkeerssituatie. Dat u aangeeft dat er geen klachten over deze locatie zijn is dus onjuist.

Wederom geeft u aan dat u vindt dat de St. Jan de Doperschool zich bij het UVL dient aan te sluiten. Ik begrijp niet waarom u dit telkens in uw mails naar mij aanhaalt. Ik als bewoner van de WA Vultostraat en vele andere bewoners van de wijk, geven aan dat dit een onveilige situatie is. Ik heb melding van deze situatie gemaakt bij Veilig Verkeer Nederland en zij oordelen als volgt: Veilig Vultostraat17decWAVultostraatVerkeer Nederland is na een schouw van mening dat de huidige inrichting niet veilig genoeg is voor overstekende voetgangers. Om de veiligheid van onder andere de schoolgaande kinderen van de naastliggende basisschool te kunnen waarborgen zijn hier maatregelen nodig.” Ik begrijp dus niet de relevantie van het wel of niet aangesloten zijn van de school bij het UVL. De Gemeente Utrecht is verantwoordelijk voor het aanbieden van veilige oversteekplaatsen, niet de St. Jan de Doperschool. De gemeente moet dus haar verantwoordelijkheid pakken.

Op “ditkanbeter” zijn tientallen oplossingen aangedragen door betrokken en bezorgde bewoners van de wijk (Overigens komt in de reacties ook heel duidelijk naar voren dat er vaak en veel te hard gereden wordt op de Vultostraat en dat het zeer wenselijk is Vultostraatdat ook hier iets aan gedaan wordt). Al met al weet ik niet wat de beste oplossing voor deze onveilige situatie is, ik ben immers geen deskundige op dit gebied. Maar dat deze oversteekplaats gevaarlijk is voor de gebruikers, wat veel kinderen en ouderen zijn, lijkt me duidelijk. Dat hier dus snel iets aan moet gebeuren voor er nog meer ongelukken gebeuren lijkt me dus ook duidelijk. Persoonlijk denk ik dat zo’n beetje alle aangedragen oplossingen wel toepasbaar zijn en een gunstig effect op de verkeersveiligheid zouden hebben, maar dit laat ik graag over aan de deskundigen.

Al met al hoop en verwacht ik u (en wethouder Lintmeijer, aan wie mijn initiele mail gericht was) overtuigd te hebben dat het nemen van acties die de veilighied verhogen op korte termijn noodzakelijk is. Ik verneem zodoende graag hoe dit tot stand gaat komen.

  (wordt vervolgd?)

Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan gaat u akkoord met dit gebruik. meer informatie

Wij gebruiken cookies om ons websitebezoek te meten, en om bepaalde inhoud van derden (Youtube-filmpjes, Facebook- en Twitter-widgets) te tonen.

Sluiten