Voer voor dossiervreters: Wijkraad Zuid in discussie met college van B&W (over Jebber-plannen ex-De Boo-terrein)

JebbervanafVaartsche_Rijnzuid__tbv_websiteProjectontwikkelaar Jebber en potentiële gebruikers/bewoners van het Jebber-terrein (‘Locatie Briljantlaan 5’ ofwel: ex-De Boo-terrein) wachten met smart op goedkeuring en vaststelling van het concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen locatie De Boo door de gemeenteraad (medio december 2011).

loodssloop
Daarna kan de sloop van huidige opstallen (o.a. loods van voorheen Ameide-Trip) en daarna nieuwbouw (van o.a. tientallen starterswoningen, maar eerst tijdelijke gebouwen) beginnen.

logo_wijkraadzuidOp de achtergrond hebben allerlei ambtenaren en, in het kader van inspraak & participatie, wijkbewoners(groepen) zich tegen de Jebber-ambities aan bemoeid. Voer voor de dossiervreters onder u.

adviesorgaan
Ook de Wijkraad Zuid (voor Hoograven,Tolsteeg en Lunetten), een ‘onafhankelijk en zelfstandig adviesorgaan dat het college van burgemeester en wethouders adviseert over zaken die spelen in de wijk’, deed een aantal verbale en schriftelijke duiten in het zakje hieromtrent. .

B&W-antwoordbrief
Hieronder een antwoordbrief van het College van B&W d.d. 8 november op adviezen van de Wijkraad Zuid d.d. 20 februari 2011 en een ‘protest-advies’ d.d. 7 september 2011 (“Wijkraad Utrecht Zuid is verbaasd, teleurgesteld en verontwaardigd over gang van zaken”).

(Redactie aanzetnet.nl heeft, hopelijk tbv de leesbaarheid, tussenkopjes toegevoegd: klik op de blauwe links voor onderligggende documenten en berichten)

WijkZuidUtrechtAan de wijkraad Utrecht Zuid t.a.v. de heer Dick Kroon
Behandeld door Pieter van Sluijs p.van.sluijs@utrecht.nl
Datum 8 november 2011

Doorkiesnummer 286 64390 Ons kenmerk 11.100998

Uw brieven van 20 februari en 7 september 2011

signaal
Geachte voorzitter en leden van de Wijkraad Zuid,
Allereerst willen wij u hartelijk danken voor uw signaal in uw brief van 7 september 2011. Dit naar aanleiding van ons besluit om het concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) voor locatie De Boo vrij te geven voor inspraak. Wij nemen uw opmerkingen uiterst serieus en bieden onze excuses
aan voor de te late beantwoording van deze brief en uw wijkraadadvies van 20 februari 2011, we gaan hieronder op beiden in.

procesafhandeling beter vormgeven
Wij zijn ons er zeer van bewust dat wij eerder ook niet altijd binnen de gestelde termijn op uw adviezen hebben geantwoord. Er zal nadrukkelijker binnen de organisatie gestuurd worden om sneller op de adviezen van de wijkraad te reageren. We zullen in overleg met Wijkbureau Zuid afspraken maken hoe deze procesafhandeling beter vorm te geven. In het gesprek dat wijkwethouder Lintmeijer op vrijdag 11 november met u heeft zal hier ongetwijfeld ook over worden gesproken.

grote vraag naar starterswoningen
Zoals u weet kan in Utrecht niet worden voldaan aan de grote vraag naar starterswoningen. Daarom steunen wij het initiatief van Jebber om op deze lokatie dicht bij de binnenstad en toekomstig treinstation Vaartsche Rijn starterswoningen te ontwikkelen. Bij de bestuurlijke besluitvorming over het startdocument hebben wij net als u geconstateerd dat het initiatief van Jebber op een aantal punten niet past binnen de visie Rotsoord uit 2006. Momenteel wordt uitgewerkt hoe bij toekomstige ontwikkelingen de ambitie van de visie Rotsoord vorm gegeven kan worden. Dit is ook zo besproken in de raadscommissie Stad en Ruimte van 12 april 2011 en vermeld in het concept-SPvE. De resultaten van dit onderzoek worden naar verwachting parallel aan het definitieve SPvE aan ons voorgelegd, hierover wordt u te zijner tijd separaat geïnformeerd.

JebberAmeideTripLoodsJutfasewegFotoJebberUtrechtparticipatie
In uw advies van 20 februari heeft u reeds aangegeven dat u de ruimte voor participatie na het SPVE te laat vindt en dat u graag ziet dat met stakeholders, de historische kring Hoograven en uw Wijkraad structureel contact wordt onderhouden. Wij zijn van mening dat wij in de uitwerking van het vervolgproces de nodige stappen hebben gezet. In ons beeld is in de periode tussen Startdocument en het concept-SPvE iedereen in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van en zijn of haar mening te geven over het initiatief, het planproces en de tussen resultaten.

JebberLogovoortvarend
Het planproces is wel anders verlopen dan het bij een gemeentelijk ontwikkelingsproject het geval is. De ontwikkeling op de De Boo-locatie betreft een particulier project op private grond, waarbij de gemeente een meer inhoudelijk toetsende rol inneemt. De initiatiefnemer is zeer voortvarend te werk gegaan. Het is op basis van het plan van aanpak van Jebber, het Startdocument en de discussie in de Raadscommissie Stad en Ruimte
van 12 april 2011, dat er voor gekozen is om de communicatie en participatie voor een deel door Jebber zelf uit te laten voeren. Wij zullen er bij Jebber op aan blijven dringen de participatie in het vervolgproces goed vorm te geven.

ambtelijke contacten
In uw brief van 7 september en in ambtelijke contacten heeft u duidelijk laten merken niet tevreden te zijn over het doorlopen proces. Wij moeten vaststellen dat dit proces niet aan uw verwachtingen heeft voldaan, dat is jammer en niet goed. Hoewel wij denken dat het traject niet strijdig is met het participatiebeleid, willen wij graag met u evalueren op welke punten meer aan uw verwachtingen kan worden tegemoet gekomen. Ook om daar lessen voor de toekomst uit te trekken. Bij de evaluatie zijn de volgende stappen ons inziens van belang:
– Op 25 januari 2011 is er tussen uw Wijkraad en de gemeentelijke projectleider een overleg geweest
over het project, het Startdocument is vervolgens op 15 februari 2011 door ons vastgesteld.
– Op 17 mei 2011 heeft uw Wijkraad een presentatie gehad mede naar aanleiding van uw wijkraadadvies. Helaas hebben wij verzuimd uw advies als college formeel te beantwoorden.
– De inzet was om in een vroeg stadium tot uitwisseling van kennis, meningen en ideeën te komen.

JebberBouwhoogtesschaduwwerkingklankbordgroep
Met hetzelfde doel is door initiatiefnemer Jebber een aantal bijeenkomsten georganiseerd en is een aantal belangrijke individuele stakeholders uitgenodigd om met Jebber in gesprek te gaan. Op 27 april 2011 heeft Jebber een bijeenkomst georganiseerd met potentiële kopers, op 7 juni 2011 met omwonenden en op 30 juni 2011 met de omliggende ondernemers. De uitkomsten van deze gesprekken zijn verwerkt in het nu voorliggende Stedenbouwkundig Programma van Eisen. Dit Programma van Eisen is op 20 september 2011 toegelicht tijdens een inloopavond.
– Inmiddels is, conform uw advies, een klankbordgroep samengesteld, waar u ook deel van uit maakt. Ook de resultaten uit de klankbordgroep worden uiteraard meegenomen bij de uiteindelijke inhoudelijke besluitvorming.

later definitieve besluitvorming
Inhoudelijk is het SPvE nog niet door ons vastgesteld, maar vrijgegeven voor inspraak. Dat betekent dat wij als college ons kunnen vinden in de plannen van Jebber, maar eerst uw mening en die van andere belanghebbenden willen kennen voordat wij tot definitieve besluitvorming komen. Op basis van de inhoudelijke argumenten en kanttekeningen, die door u, de initiatiefnemer, andere belanghebbenden en die wij vanuit onze eigen visie formuleren, zullen wij in een later stadium pas tot definitieve besluitvorming overgaan.

BriljantlaanPweg1981TegelfabrWestravenWTBlWitparallelweg en parkeerdruk
Tot slot, heeft u in uw brief va 20 februari 2011 ook vraagtekens gesteld bij het betrekken van de parallelweg van de Briljantlaan bij het plangebied omdat de parkeerdruk in het noordoostelijke deel van de wijk al erg hoog is. De parallelweg hoort fysiek duidelijk bij Rotsoord, daarom hebben wij ingestemd deze bij de ontwikkeling op de De Boo-locatie te betrekken. Wij begrijpen dat dit invloed heeft op omliggende buurten waar de parkeerdruk.

parkeren en stallen
Dit onderwerp vormt ook onderdeel van de strategienota Parkeren en Stallen Ambitiedocument Utrecht: Aantrekkelijk en Bereikbaar; 71 pagina’s;  zoek op ‘strategienota”-red.>, die we medio volgend jaar (2012) willen vaststellen als concrete uitwerking van het Ambitiedocument Utrecht en Bereikbaar waarover nu consultatie over plaats vindt. Op termijn kan in het geval van Rotsoord de parkeergarage die wij bij de NS halte Vaartsche Rijn realiseren een
oplossing bieden.

nadrukkelijker sturen
Wij hopen met het voorgaande voldoende te hebben geantwoord. Er zal nadrukkelijker binnen de organisatie gestuurd worden om sneller op de adviezen van de wijkraad te reageren. Zoals aangegeven zal dit in uw gesprek met wijkwethouder Lintmeijer vrijdag ongetwijfeld onderwerp van gesprek zijn.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,
(Getekend door de secretaris en de burgemeester),

Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan gaat u akkoord met dit gebruik. meer informatie

Wij gebruiken cookies om ons websitebezoek te meten, en om bepaalde inhoud van derden (Youtube-filmpjes, Facebook- en Twitter-widgets) te tonen.

Sluiten