Waarom kan Plan Duurstedelaan niet drie meter opschuiven (om bomen te sparen)?

  

DuurstedelaanBomenOp woensdag 5/1 verzamelden zich honderden kinderen, leerkrachten, ouders en belangstellenden zich op een schoolplein aan de Pagelaan om de nieuwe (tijdelijke, tot 2012) huisvesting van de drie basisscholen van de Duurstedelaan feestelijk in gebruik te nemen. Het was een leuk spektakel.

Hoe gaat het ondertussen met de planontwikkeling van de te bouwen, en eind 2012 op te leveren, nieuwe Brede School (én woningen) aan die Duurstedelaan? Dààrover werd een avond eerder (4/1) in het stadhuis een  raadsinformatieavond (in jargon ‘RIA’) gehouden, waarbij wel geteld één bewoner, Wybren de Jong  (@hoograven11), uit de Duurstedelaan, als inspreker kwam opdagen.
De Jong zou graag het (nog niet defintieve) ontwerp enkele meters willen ‘opschuiven’ om bomen (én een groen uitzicht) te behouden. Doch ‘de gemeente’ had al eerder schriftelijk geantwoord dat zulks onmogelijk is omdat het géén ‘monumentale bomen’ zijn. (Zie: reactienota van september 2010) (Tegen een, nog te publiceren, ‘velvergunningsaanvraag’ , zou men nog bezwaar én beroep kunnen aantekenen. Dat dan weer wel..)BredeSchoolHoogravenLogo

Wethouder Bosch zegt toe uit te zoeken wat de overweging is geweest om het schoolcomplex niet op te schuiven en dit schriftelijk aan de raadsleden en de inspreker te communiceren”. aldus het verslag van de avond op de gemeentelijke website (zie: hier).
Overigens debatteert de raad over het ontwerpraadsvoorstel “Vaststellen SPvE Duurstedelaan” tijdens de vergadering van de commissie Stad & Ruimte van 11 januari 2011. De raad besluit hierover tijdens de raadsvergadering van 20 januari òf 3 februari 2011

Over deze RIA Plan Duurstedelaan van 4/1 publiceerde Hans Berends, beleidsmedewerker van Stadspartij Leefbaar Utrecht (die nog slechts één, door nestor Vincent Oldenburg beklede, zetel in de raad heeft) het stuk “Waarom gaat een onderwijsvisie stuk aan drie meter opschuiven van beton? Duurstedelaan“, dat u ook verderop in dit bericht kunt nalezen. Dààronder kunt u dan weer het gemeentelijke verslag van de bijeenkomst lezen.. 

BredeSchoolDuurstedelaanVVKHVisieVanDemocratie is prachtig. ‘We’ kunnen immers overal over meepraten en (via de politiek) overal over ‘mee beslissen’. Zoals bekend is de praktijk voor de ‘gewone burger’ iets weerbarstiger. Want om te kunnen meepraten (bijvoorbeeld over een Stedebouwkundig Plan Duurstedelaan), wordt verwacht (door bestuurders, raadsleden, ambtenaren, stedeboukundigen, architecten, enz.) dat je kennis van zaken hebt. En om die kennis (= ‘macht’) te krijgen, dien je heel wat dossierpapier te vreten of weblinks aan te klikken, danwel deskundigen te spreken.. (Overigens is zelfs al de Inspraakverordening van gemeente Utrecht als zodanig al een behoorlijke kluif om te behappen…

(Uit de gemeentelijke website utrecht.nl:
Meepraten bij raadsinformatieavonden
De raadsvergaderingen en raadscommissievergaderingen zijn openbare vergaderingen waarbij u als burger aanwezig kunt zijn om de besluiten van de raad en het adviseringsproces van de raadscommissies te volgen. Tijdens de raadsinformatieavonden kunt u ook meepraten. U kunt uw mening geven over een bepaald onderwerp dat op het programma staat. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken dan moet u dat van tevoren aangeven bij de griffie van de gemeenteraad.
RIA Stedenbouwkundig plan Duurstedelaan
Tijdens deze bijeenkomst werd het stedenbouwkundig plan Duurstedelaan besproken. In het plan worden onder andere drie basisscholen aan de Duurstedelaan in Hoograven samengevoegd tot één brede school. Bewoners die een schriftelijke reactie (‘zienswijze’) hebben ingediend en andere belanghebbenden kunnen hun mening geven. Bij deze bijeenkomst kunt u meepraten.
Bijlagen:
Ontwerpraadsvoorstel SPvE Duurstedelaan ; SPvE Duurstedelaan ; Reactienota & Bijdragen meepraters)

BredeSchoolDorpsplenVVKHArtikel van Hans Berends (Leebaar Utrecht) over RIA Stedenbouwkundig plan Duurstedelaan (4/1/2011):
“De perskamer zal vol, dinsdagavond 4 januari 2011. Vol met raadsleden, fractieassistenten, gemeenteambtenaren, en 1 bewoner. Die kreeg dan ook ruim een half uur aandacht van iedereen. Voor het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) Duurstedelaan, de samenvoeging van 3 scholen tot 1 brede school, en een aantal woningen. Essentie is dat deze bewoner vraagt om 2 bomen te behouden, en de scholenbouw drie (!) meter op te schuiven. Zodat zijn bestaande vrije uitzicht min of meer gehandhaafd blijft. De bewoner is via de beantwoording van inspraakreacties lang geleden onlangs op de hoogte gesteld dat dat allemaal niet kan.

Tijdens de bijeenkomst blijkt dat er ook al een Voorlopig Ontwerp van de scholen is. En eigenlijk ook al een bijna klaar Definitief Ontwerp. Die hebben natuurlijk geen enkele geldigheid, zolang de Raad nog geen SPvE heeft goedgekeurd. En bij een iets gewijzigd SPvE kunnen ze waarschijnlijk de prullenbak in. Een aardig financieel risico dat met openbaar geld gefinancierd wordt.

PagelaanKidsOudersLieboswegzijdeEn waarom kan die zaak nou geen drie meter opschuiven, de lengte van nog geen twee vergadertafels in de Perskamer? Nou, de Onderwijskundige Visie van de Ariënsschool komt dan in de knel, blijkt ter plekke. En er komt een amorf schoolplein vlgs de architect, zeg maar een plein zonder vorm, of zoiets. Kennelijk zijn die aanpassingen wel doorgesproken met school en architect, maar verder nergens gedocumenteerd en gecommuniceerd. Althans niet openbaar.

Wethouder Harrie Bosch zegt tijdens de bijeenkomst toe dat aanvullende gegevens nog voor de commissievergadering van 11 januari aan de raadsleden wordt toegezonden. Zodat zij nog even op de valreep een mening kunnen vormen van wat hier nu zinnig is. En tot een goed besluit over het SPvE en de verdere plannen kunnen komen. Want dat die scholen er moeten komen, staat natuurlijk buiten kijf. Maar waarom een onderwijsvisie nu ten gronde gaat als een handje stenen en beton 3 meter opschuift, is nog effe niet helemaal helder….

Wat wel helder is, is dat in dit traject nog niet helemaal gewerkt is volgens de Utrechtse regels van Participedia.nl. En da’s knap jammer van ieders tijd en inzet. Open en transparant, dus ook de visie van school en architect gewoon duidelijk communiceren naar ouders en ook bewoners, is eigenlijk een makkie. Maar kennelijk nog steeds lastig voor belanghebbenden als schoolbesturen, ontwerpers, en ambtenaren. Jammer. Weer een gemiste kans voor Utrecht.”

PagelaanFotosKidsHeleenKlopGemeentelijke verslag RIA Stedenbouwkundig plan Duurstedelaan (4/1/2011):
“Tijdens deze bijeenkomst werd het stedenbouwkundig plan Duurstedelaan besproken. In het plan worden onder andere drie basisscholen aan de Duurstedelaan in Hoograven samengevoegd tot één brede school. Bewoners die een schriftelijke reactie (‘zienswijze’) hebben ingediend en andere belanghebbenden konden hun mening geven. Bij de bijeenkomst waren 18 mensen aanwezig: 1 meeprater, 10 raadsleden en fractiemedewerkers, wethouder Bosch en 6 ambtenaren.

De heer De Jong, bewoner, maakt graag gebruik van de mogelijkheid om mee te praten. Hij is van mening dat dit programma voor zijn huis nadelige effecten heeft. Zijn huis ligt recht tegenover de hekken van het schoolplein bij het hoofdgebouw van de Hoge Raven. Dit zorgt ervoor dat hij vrij uitzicht heeft tot aan de Schonauwensingel. Aan dit schoolplein staan tevens de meeste volwassen bomen binnen het plangebied. Deze zorgen voor een groen uitzicht. Beide eigenschappen worden aangetast als naar aanleiding van dit stedenbouwkundig plan verder wordt gegaan met de planontwikkeling.

“Ik heb niet genoeg kans gekregen om mee te denken in het traject van het bestemmingsplan”, vindt de heer De Jong. Ook is er volgens hem geen overleg geweest over de kap van bomen. De opmerkingen van de klankbordgroep zijn maar heel summier zijn meegenomen in het traject. De parkeerproblemen die ontstaan door het plan, worden niet opgelost. Hij biedt een alternatief, waarbij de school 3 meter wordt verplaatst. Hij vraagt de raadsleden en het college ervoor te zorgen dat de gemeente het participatieproces bij dit soort trajecten serieus neemt.

Bijlagen:
Ontwerpraadsvoorstel SPvE Duurstedelaan
SPvE Duurstedelaan
Reactienota
Bijdragen meepraters

 

Op woensdag 5/1 verzamelden zich honderden kinderen, leerkrachten, ouders, belangstellenden en hotemetoten zich op een schoolplein aan de Pagelaan om de nieuwe (tijdelijke, tot 2012) huisvesting van drie basisscholen van de Duurstedelaan feestelijk in gebruik te nemen. Het was een leuk spektakel.
Hoe gaat het ondertussen met de planontwikkeling van de te bouwen nieuwe Brede School aan die Duurstedelaan? Dààrover werd een avond eerder (4/1) in het stadhuis een  ‘raadsinformatieavond’ (in jargon ‘RIA’) gehouden, waarbij wel geteld één ‘gewone burger’ (uit de Duurstedelaan) als inspreker kwam opdagen. De bewoner zou graag het (nog niet defintieve) ontwerp enkele meters willen ‘opschuiven’ om bomen (én een groen uitzicht) te behouden. Doch ‘de gemeente’ had al eerder schriftelijk geantwoord dat zulks onmogelijk is omdat het géén ‘monumentale bomen’ zijn. http://www.utrecht.nl/images/Gemeenteraad/pdfs/Reactienota_SPvE_Duurstedelaan.pdf) (Tegen een, nog te publiceren, ‘velvergunningsaanvraag’ , zou men nog bezwaar en beroep kunnen aantekenen. Dat dan weer wel..)

Over deze RIA Duurstedelaan van 4/1 publiceerde Hans Berends (http://www.mindz.com/profiles/HansBerends), beleidsmedewerker van Stadspartij Leefbaar Utrecht (die nog slechts één, door nestor Vincent Oldenburg beklede, zetel in de raad heeft) het stuk “Waarom gaat een onderwijsvisie stuk aan drie meter opschuiven van beton? Duurstedelaan”, dat u ook verderop in dit bericht kunt nalezen.

Democratie is prachtig. ‘We’ kunnen immers overal over meepraten en (via de politiek) overal over ‘mee beslissen’. Zoals bekend is de praktijk voor de ‘gewone burger’ iets weerbarstiger. Want om te kunnen meepraten, bijvoorbeeld over een Stedebouwkundig Plan Duurstedelaan (nieuwbouw Brede School en woningen), wordt verwacht (door bestuurders, raadsleden, ambtenaren, stedebowukundigen, architecten, enz.) dat je kennis van zaken hebt. En om die kennis (= ‘macht’) te krijgen, dien je heel wat dossierpapier te vreten of weblinks aan te klikken, danwel deskundigen te spreken.. (Overigens is zelfs al de Inspraakverordening gemeente Utrecht (http://www.utrecht.nl/images/DWS/Wijkaanpak/gemeenteblad%20nr%2034,%20inspraakverordening%202010.pdf) als zodanig een behoorlijke kluif om te behappen…

Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan gaat u akkoord met dit gebruik. meer informatie

Wij gebruiken cookies om ons websitebezoek te meten, en om bepaalde inhoud van derden (Youtube-filmpjes, Facebook- en Twitter-widgets) te tonen.

Sluiten