Herbestemming Watertoren Heuveloord Selectieleidraad

WatertorenVaartseRijnNachtHerbestemming Watertoren Heuveloord Selectieleidraad
12 oktober 2010
Projectmanagementbureau
Postbus 8406
3503 RK Utrecht
Ravellaan 207
3533 JM Utrecht
Pieter van Sluijs
p.van.sluijs@utrecht.nl

Inhoud
1 Inleiding………………………………………………………………………………………………3
2 Het project – Herbestemming watertoren Heuveloord………………………………….4
2.1 Programma Industrieel Erfgoed Rotsoord……………………………………………4
2.2 Doelstellingen en uitdagingen………………………………………………………….4
2.3 Randvoorwaarden en aandachtspunten………………………………………………5
2.4 Financiële aspecten – aanvullende investeringen gemeente Utrecht………..7
2.5 Overeenkomst beheer en gebruik……………………………………………………..8
3 De selectieprocedure……………………………………………………………………………..9
3.1 Uitvoering – contactgegevens…………………………………………………………..9
3.2 Beoordelingscommissie…………………………………………………………………..9
3.3 Selectieprocedure – fasen………………………………………………………………10
3.4 Financiële en juridische aspecten…………………………………………………….10
3.5 Planning……………………………………………………………………………………..11
4 De selectiefase……………………………………………………………………………………13
4.1 Bezichtigen watertoren………………………………………………………………….13
4.2 Nadere vragen – Nota van Inlichtingen……………………………………………..13
4.3 Indienen aanmelding…………………………………………………………………….13
4.4 Inhoud en indeling aanmelding……………………………………………………….14
4.5 Beoordeling…………………………………………………………………………………15
4.6 Uitslag………………………………………………………………………………………..17
5 De gunningsfase – doorkijk…………………………………………………………………..18

3/19
1
Inleiding
De gemeente Utrecht is in 2010 eigenaar geworden van de watertoren aan het Heuveloord en wil om een aantal redenen een herbestemming van deze watertoren realiseren

het is een van de eerste tastbare projecten op het gebied van industrieel erfgoed in het gebied Rotsoord – zie paragraaf 2.1

het is een van de eerste mogelijkheden om invulling te geven aan de ambitie om Rotsoord te herontwikkelen tot ‘creatieve en culturele hotspot’ – zie bijlage 5

het gaat om een gemeentelijk monument en een voor Rotsoord en Hoograven aansprekend en beeldbepalend gebouw
In het kader van de herbestemming is de gemeente Utrecht op zoek naar inspirerende ideeën en naar een goede ondernemer die zijn of haar idee daadwerkelijk kan realiseren. De zoektocht heeft de vorm van een selectieprocedure met een selectiefase en een gunningsfase, nadere toelichting in de hoofdstukken 3 en 4. De gemeente Utrecht is voornemens om met de winnaar van deze selectieprocedure een overeenkomst aan te gaan met betrekking tot beheer en gebruik van de watertoren.
In deze eerste fase van de selectieprocedure kunt u zich aanmelden voor deelname aan de selectieprocedure door het tijdig indienen van de in deze selectieleidraad gevraagde gegevens. Indien de gemeente Utrecht meer dan zes geldige aanmeldingen ontvangt, worden aan de hand van de ontvangen gegevens en de vastgestelde beoordelingscriteria de zes beste aanmeldingen geselecteerd en worden de betreffende gegadigden uitgenodigd om deel te nemen aan de gunningsfase.
In deze selectieleidraad en de bijlagen treft u een nadere toelichting op het project ‘Herbestemming Watertoren Heuveloord’ en een nadere toelichting op de selectieprocedure. Wij raden u aan de selectieleidraad eerst volledig door te nemen.
4/19
2
Het project – Herbestemming watertoren Heuveloord
2.1
Programma Industrieel Erfgoed Rotsoord
De gemeente Utrecht werkt al een aantal jaren aan de herontwikkeling van het gebied Rotsoord. Binnen deze herontwikkeling is met behulp van ISV2-subsidie van de rijksoverheid het programma Industrieel Erfgoed Rotsoord georganiseerd. Het programma is onder andere gericht op het behoud en hergebruik van de monumenten in Rotsoord, maar ook op het bekend maken en toegankelijk maken van deze monumenten.
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 17 november 2009 besloten om een deel van de beschikbare ISV2-subsidie te besteden aan de aankoop en herbestemming van de watertoren aan het Heuveloord.
De onderhandelingen tussen de gemeente Utrecht en de oorspronkelijke eigenaar Vitens hebben geresulteerd in een koopovereenkomst en uiteindelijk in een notarieel transport.
2.2
Doelstellingen en uitdagingen
De herbestemming van de watertoren is een van de eerste tastbare projecten in het kader van het programma Industrieel Erfgoed Rotsoord en zal een bijdrage moeten leveren aan de doelstellingen van het programma zoals benoemd in paragraaf 2.1.
In de Ruimtelijke visie Rotsoord wordt ingezet op herontwikkeling van Rotsoord tot een ‘creatieve en culturele hotspot’. De herbestemming van de watertoren is een van de eerste mogelijkheden om concreet invulling te geven aan deze ambitie.
Het project kan

een belangrijke katalysator zijn voor de herontwikkeling van Rotsoord

bijdragen aan het ontstaan van ‘loop’ van en naar Rotsoord

bijdragen aan een positieve beeldvorming en naamsbekendheid van Rotsoord
In breder perspectief kan de herbestemming van de watertoren bijdragen aan stedelijke doelstellingen en wijkdoelstellingen zoals benoemd in de position paper Bestemming Utrecht en het wijkactieplan Hoograven In De Lift, zie bijlagen 6 en 7.
5/19
De belangrijkste uitdaging ligt in het bijzondere karakter van de watertoren. Het is een gemeentelijk monument is en een voor Rotsoord en Hoograven aansprekend en beeldbepalend gebouw en dat betekent dat zorgvuldig moet worden omgegaan met de monumentale waarden van de watertoren. Daarnaast is het een uitdaging op zich om de watertoren – destijds gebouwd voor één specifieke functie – geschikt te maken voor een of meer hedendaagse functies.
2.3
Randvoorwaarden en aandachtspunten
Bij de herbestemming van de watertoren moet rekening worden gehouden met een groot aantal zaken.
1. De herbestemming moet worden gerealiseerd binnen

de kaders van de Ruimtelijke visie Rotsoord – zie bijlage 5

de doelstellingen van het programma Industrieel Erfgoed Rotsoord – zie paragraaf 2.1
2. In bijeenkomsten met eigenaren en gebruikers in Rotsoord is voor Rotsoord het motto ‘De Publieke Fabriek’ gekozen. De betekenis in deze situatie is dat de watertoren in de toekomst publiek toegankelijk moet zijn, niet permanent, maar passend bij het uitgangspunt dat het voor iedereen mogelijk moet zijn om de watertoren Heuveloord aan de binnenzijde te bezichtigen. Dat betekent bijvoorbeeld dat initiatieven met uitsluitend particuliere woningen of kantoren niet zullen worden toegestaan.
3. In aanvulling op het onder 2. gestelde zijn initiatieven met detailhandel als leidende functie niet toegestaan.
4. In het licht van de Ruimtelijke visie Rotsoord en het vigerend beleid zijn kansrijk functies op het gebied van cultuur, kleinschalige bedrijvigheid, horeca, leisure en voorzieningen zoals werkplekken en vergaderruimtes. Daarnaast laat de gemeente Utrecht zich graag verrassen door functies die hier niet zijn genoemd, maar die goed passen binnen de genoemde doelstellingen en randvoorwaarden.
5. In de Ruimtelijke visie Rotsoord is functiemenging een belangrijk uitgangspunt op (deel)gebiedniveau, op gebouwniveau is het een keuzemogelijkheid die in het geval van de watertoren positief zal worden beoordeeld.
6/19
6. De lopende en geplande ontwikkelingen elders in en rond Rotsoord

op de hoek van de Briljantlaan en de Diamantweg zijn recent 60 appartementen in de sociale huur opgeleverd

aan weerszijden van de Diamantweg zullen op korte termijn in totaal ongeveer 150 koopappartementen en een klein aantal bedrijfsruimtes worden gerealiseerd

Pastoe-De Toonkamer is van plan om in de komende jaren de huidige vestiging te transformeren naar een ‘cultuurfabriek’ en dat betekent in grote lijnen minder productie en meer voorzieningen op het gebied van cultuur, educatie en horeca

op de locatie De Boo – voormalige groothandel in bouwmaterialen – zijn plannen om een groot aantal starterswoningen te ontwikkelen in combinatie met kleinschalige bedrijfsruimtes, voorzieningen op het gebied van cultuur en horeca en herstel van de oorspronkelijke verbinding tussen De Helling en het Heuveloord voor langzaam verkeer

Ontwikkeling van het Randstadspoorstation Vaartsche Rijn aan de noordzijde van Rotsoord
7. De watertoren is een gemeentelijk monument en het is zaak om zorgvuldig om te gaan met de monumentale waarden. In beginsel zijn ingrepen bespreekbaar, maar het aanzien van het monument mag niet wezenlijk worden aangetast en uiteraard moeten ingrepen de toets aan de Monumentenverordening kunnen doorstaan. Dat geldt ook voor ingrepen aan het vat boven in de watertoren met dien verstande dat het vat als onderdeel van de constructie en belangrijke drager van de monumentale waarde niet kan en mag worden verwijderd.
8. In de huidige situatie beschikt de watertoren over slechts één vluchtroute en daardoor is het aantal mensen dat tegelijkertijd binnen mag zijn beperkt. Zoals gesteld in paragraaf 2.4 zal de gemeente Utrecht investeren in basisvoorzieningen in de watertoren. Indien het voor de door u beoogde functie(s) aantoonbaar nodig is, kunnen deze investeringen voor een deel worden besteed aan verbetering van de vluchtmogelijkheden, zodanig dat het aantal aanwezigen in de watertoren kan toenemen.
9. In de huidige situatie is de watertoren alleen op de begane grond toegankelijk voor minder validen. In het kader van Agenda 22 – gericht op het bevorderen van de toegankelijkheid van gebouwen – heeft het college van Burgemeester en Wethouders op 21 september 2010 onder andere besloten dat ‘bestaande panden in gemeentelijk eigendom bij verbouwing zo worden verbouwd dat deze, binnen het redelijke, voor iedereen toegankelijk en bruikbaar zijn’.
7/19
10. In de directe omgeving van de watertoren zijn woningen gesitueerd en is het aantal parkeerplaatsen bijzonder gering. In de huidige situatie wordt de doodlopende straat Heuveloord gebruikt door zwaar vrachtverkeer.
11. In aanvulling op deze randvoorwaarden en aandachtspunten zal bij de herbestemming van de watertoren rekening worden gehouden met een aantal aanvullende wensen en beoordelingscriteria, zie ook paragraaf 4.7. Zo zullen initiatieven onder andere worden beoordeeld op

betekenis voor de stad Utrecht en meer in het bijzonder voor de ambities en doelstellingen uit het ‘position paper’ Bestemming Utrecht, stad van kennis en cultuur – zie bijlage 6

betekenis voor de wijk Zuid en meer in het bijzonder de uitvoering van het wijkactieplan Hoograven In De Lift – zie bijlage 7

meerwaarde van huisvesting in de watertoren ten opzichte van huisvesting in een willekeurig ander gebouw

meerwaarde van de ligging aan de Vaartsche Rijn, daarbij aangetekend dat de huidige Havenatlas van de gemeente Utrecht het ontwikkelen van een permanente ligplaats bij de watertoren niet toestaat
12. Het bestemmingsplan is nog niet aangepast op de herbestemming van de watertoren en zal overeenkomstig het toekomstige gebruik moeten worden aangepast. Dat betekent dat tot nader aankondiging een voorbehoud geldt op het kunnen aangaan van een overeenkomst met betrekking tot beheer en gebruik van de watertoren. De gemeente Utrecht zal na de selectiefase de ingediende aanmeldingen planologisch toetsen door middel van een principe verzoek.
2.4
Financiële aspecten – aanvullende investeringen gemeente Utrecht
De gemeente Utrecht zal een deel van de beschikbare ISV2-subsidie besteden aan de herbestemming van de watertoren en meer in het bijzonder aan basisvoorzieningen in de watertoren. De hoogte van de bijdrage wordt mede bepaald door de uiteindelijke functie die de watertoren gaat krijgen en de daaraan verbonden behoefte aan basisvoorzieningen.
Indien het voor de door u beoogde functie(s) aantoonbaar nodig is,
De uitvoering van deze maatregelen zal worden afgestemd met de werkzaamheden die nodig zijn om het geselecteerde initiatief te realiseren. Het bouwheerschap bij het uitvoeren van verbouwingswerkzaamheden verbouwingswerkzaamheden zal rusten bij de gemeente Utrecht.
8/19
2.5
Overeenkomst beheer en gebruik
De beoogde overeenkomst met betrekking tot beheer en gebruik van de watertoren zal in de volgende fase van de selectieprocedure aan de geselecteerde deelnemers worden voorgelegd. In deze selectieleidraad wordt volstaan met de belangrijkste uitgangspunten.
De gemeente Utrecht is voornemens een overeenkomst aan te gaan voor de duur van vijf jaar. Door de grote verscheidenheid aan mogelijke functies die uit de selectieprocedure naar voren kunnen komen kan en wil de gemeente Utrecht zich nu nog niet vastleggen op huur, koop of een andere constructie. In de volgende fase van de selectieprocedure zal worden aangegeven hoe met deze verschillende vormen van contractering zal worden omgegaan.
De overeenkomst betreft de watertoren en het omliggende terrein, daarbij aangetekend dat op het terrein recht van overpacht is gevestigd voor een aanliggende woning.
De financiële uitgangspunten die de gemeente Utrecht in het kader van de selectieprocedure zal hanteren zijn

dat de herbestemming van de watertoren vanuit de gemeente Utrecht bezien geen winstdoelstelling kent en dat de financiële aspecten in de selectieprocedure dan ook een bescheiden rol zullen spelen

dat de gemeente Utrecht – naast de onder 2.4 genoemde ISV2-subsidie – geen financiële bijdrage zal leveren aan de herbestemming en het gebruik van de watertoren

dat initiatieven in deze eerste fase van de selectieprocedure niet op financiële aspecten worden beoordeeld

dat in de gunningsfase en de gebruiksfase de financiële relatie tussen de gemeente Utrecht en de gebruiker wordt bepaald op basis van een aantal variabelen

de uiteindelijke functie die de watertoren gaat krijgen

de kosten voor beheer, onderhoud en vervanging op korte en lange termijn

de prijs die in de markt voor vergelijkbare ruimte wordt gevraagd
Het is desondanks voor de gemeente Utrecht van groot belang om de overeenkomst te gunnen aan een solide partij. Om deze reden zullen in het kader van de selectieprocedure wel gegevens worden gevraagd die aantoonbaar moeten maken dat een gegadigde – ook financieel – in staat is om de herbestemming van de watertoren tot een succes te maken.
9/19
3
De selectieprocedure
De gemeente Utrecht is in het kader van deze selectieprocedure voornemens

één overeenkomst aan te gaan met betrekking tot beheer en gebruik van de watertoren aan het Heuveloord

deze overeenkomst te gunnen aan één inschrijver zijnde de inschrijver die op de vastgestelde beoordelingscriteria in de gunningsfase de hoogste score behaalt
3.1
Uitvoering – contactgegevens
De selectieprocedure wordt uitgevoerd door het Projectmanagementbureau van de gemeente Utrecht in opdracht van de afdeling Monumenten van de gemeente Utrecht.
Onderstaand de contactgegevens in het kader van deze selectieprocedure.
Gemeente Utrecht
Projectmanagementbureau
de heer P.M. van Sluijs
Postbus 8406
3503 RK UTRECHT
Ravellaan 207
3533 JM UTRECHT
p.van.sluijs@utrecht.nl
3.2
Beoordelingscommissie
Het opstellen van de selectieleidraad en de offerteaanvraag en het selecteren van de aanmeldingen en inschrijvingen wordt uitgevoerd door een beoordelingscommissie met daarin de benodigde deskundigheden. Het is niet toegestaan om in het kader van de selectieprocedure contact te zoeken met leden van de beoordelingscommissie voor het verkrijgen van welke gegevens dan ook. Vragen over deze selectieprocedure kunnen – alleen schriftelijk en bij voorkeur per e-mail – worden gesteld aan de onder 3.1 genoemde contactpersoon.
10/19
3.3
Selectieprocedure – fasen
De selectieprocedure bestaat uit twee fasen.
1. Selectiefase
In een eerste ronde krijgt iedereen de gelegenheid om zich aan te melden en daarbij in het kort aan te tonen

de aantrekkelijkheid en uitvoerbaarheid van het voorgestelde initiatief

de geschiktheid van de aanmelder als initiatiefnemer
Indien de gemeente Utrecht meer dan zes geldige aanmeldingen ontvangt, selecteert de beoordelingscommissie op basis van de vastgestelde beoordelingscriteria en de ontvangen gegevens de zes beste aanmeldingen.
In hoofdstuk 4 een nadere toelichting op de gang van zaken in de selectiefase.
2. Gunningsfase
In deze fase worden de geselecteerde gegadigden uitgenodigd een inschrijving in te dienen met een nadere uitwerking van het initiatief. De inschrijving bestaat uit schriftelijke gegevens en een mondelinge presentatie aan de beoordelingscommissie.
De beoordelingscommissie zal op basis van de vastgestelde beoordelingscriteria de uitslag van de selectieprocedure vaststellen en overgaan tot een voorlopige gunning van de overeenkomst met de gemeente Utrecht.
De gunningsfase zal te zijner tijd aan de geselecteerde gegadigden nader worden toegelicht door middel van een offertevraag.
3.4
Financiële en juridische aspecten
De aanmeldingen en inschrijvingen worden uitsluitend beschikbaar gesteld aan de leden van de beoordelingscommissie en volledig vertrouwelijk behandeld. De gemeente Utrecht zal aanmeldingen en inschrijvingen niet gebruiken voor andere doelen zonder uitdrukkelijke toestemming van de initiatiefnemer.
De beoordelingscommissie beoordeelt alle aanmeldingen en inschrijvingen op eigen merites. Het is de beoordelingscommissie niet toegestaan om onderdelen uit verschillende aanmeldingen en inschrijvingen te halen en te combineren tot een ander initiatief.
11/19
Het is toegestaan om in deze selectieprocedure met meerdere initiatieven deel te nemen

indien het gaat om een keuze tussen meerdere initiatieven, moeten voor de verschillende initiatieven aparte aanmeldingen worden gedaan

indien het de bedoeling is om deze initiatieven samen te realiseren – dus meerdere functies in de watertoren – moet één aanmelding worden gedaan
Personen en instellingen die overheidssubsidie ontvangen kunnen deelnemen aan deze selectieprocedure, maar moeten desgevraagd kunnen aantonen dat de ontvangen overheidssubsidie niet is gebruikt om een aanmelding of inschrijving financieel extra aantrekkelijk te maken.
De kosten die initiatiefnemers maken in het kader van deze selectieprocedure zijn volledig voor hun eigen rekening.
De gemeente Utrecht kan uiteindelijk besluiten geen overeenkomst met betrekking tot beheer en gebruik van de watertoren aan te gaan. Zolang er nog geen ondertekende overeenkomst tot stand is gekomen, is er geen sprake van enige gebondenheid van de gemeente Utrecht en ook geen enkele verplichting tot het vergoeden van welke schade of kosten ook.
De gegadigden die in de selectiefase of de gunningsfase worden afgewezen hebben de mogelijkheid om binnen de aangegeven termijn schriftelijk bezwaar te maken.
3.5
Planning
Onderstaand de beoogde planning van deze selectieprocedure. De data en tijden bij de punten 4.1 tot en met 4.5 zijn hard, de andere data en tijden zijn indicatief.
12/19
werkzaamheden – selectiefase
planning
publicatie aankondiging – selectieleidraad beschikbaar
13 oktober 2010
4.1
bezichtigen watertoren
zaterdag 30 oktober 2010
woensdag 3 november 2010
4.2
uiterste datum voor het stellen van nadere vragen
14 november 2010
4.2
Nota van Inlichtingen beschikbaar
29 november 2010
4.3
uiterste datum voor het indienen van aanmeldingen
maandag 3 januari 2011 om 15.00 uur
4.5
beoordeling
januari 2011
4.6
mededeling uitslag
januari 2011
einde beroepstermijn
februari 2011
werkzaamheden – gunningsfase
planning – indicatie
uitnodiging tot inschrijving – offerteaanvraag beschikbaar
maart 2011
uiterste datum voor het stellen van nadere vragen
april 2011
Nota van Inlichtingen beschikbaar
april 2011
uiterste datum voor het indienen van inschrijvingen
mei 2011
beoordeling
mei 2011
mededeling uitslag
juni 2011
einde beroepstermijn
juli 2011
verificatiebespreking
juli 2011
ondertekening overeenkomst
13/19
4
De selectiefase
Onderstaande toelichting op de selectiefase start na de openbare aankondiging en het opvragen van deze selectieleidraad.
4.1
Bezichtigen watertoren
In aanvulling op de gegevens in de selectieleidraad en de bijlagen wordt houders van deze selectieleidraad de gelegenheid worden geboden om de watertoren te bezichtigen. De gemeente Utrecht zal de watertoren gedurende twee dagdelen openstellen voor deze bezichtigingen

zaterdag 30 oktober 2010 tussen 10.00 uur en 14.00 uur

woensdag 3 november 2010 tussen 16.00 uur en 20.00 uur
De bezichtigingen zijn – om redenen van veiligheid – uitsluitend onder begeleiding toegestaan en u moet er rekening mee houden dat niet alle onderdelen van de watertoren goed toegankelijk zijn.
4.2
Nadere vragen – Nota van Inlichtingen
U kunt gedurende de in de planning aangegeven periode – uitsluitend schriftelijk en bij voorkeur per e-mail – nadere vragen stellen over de selectieleidraad en alle andere zaken met betrekking tot de selectiefase. Deze vragen worden – anoniem – door de gemeente Utrecht gebundeld en beantwoord in een Nota van Inlichtingen die aan alle potentiële gegadigden wordt toegestuurd en geldt als onderdeel van deze selectieleidraad.
Het verdient aanbeveling om pas na het beschikbaar komen van de Nota van Inlichtingen een aanmelding in te dienen.
4.3
Indienen aanmelding
De aanmelding moet worden ingediend voor de in de planning gestelde ‘deadline’ en in lijn met onderstaande eisen. Het niet voldoen aan deze eisen betekent een ongeldige aanmelding en uitsluiting van de selectieprocedure.
14/19
De aanmeldingen moeten

uiterlijk maandag 3 januari 2011 om 15.00 uur in bezit zijn bij de onder 3.1 genoemde contactpersoon

schriftelijk en in tienvoud worden ingediend

in een gesloten verpakking worden aangeleverd

bestaan uit minimaal twee en maximaal zes pagina’s op formaat A3 of A4
Het digitaal indienen van aanmeldingen is niet toegestaan. Bijlagen buiten het genoemde maximum van zes pagina’s worden voor kennisgeving aangenomen, maar spelen geen rol in de beoordeling. Er is geen mogelijkheid om na de ‘deadline’ aanvullende gegevens in te dienen en geen mogelijkheid om een aanmelding mondeling toe te lichten.
4.4
Inhoud en indeling aanmelding
Het is voor de gemeente Utrecht van belang dat de aanmeldingen onderling goed vergelijkbaar zijn om die reden het dringende verzoek om onderstaande inhoud en indeling aan te houden.
1. Gegevens aanmelder – aanmeldingsformuler – bijlage 1
De aanmelder moet degene zijn die – indien de selectieprocedure wordt gewonnen – de overeenkomst met de gemeente Utrecht zal aangaan. Dat geldt ook indien namens een combinatie van partijen een aanmelding wordt gedaan. In dat geval

moet in de aanmelding duidelijk worden zijn aangegeven welke partij ‘lead partner’ is

moeten de andere genoemde partijen hun betrokkenheid en rol in de aanmelding schriftelijk bevestigen
2. Het initiatief
U geeft een korte algemene beschrijving van het door u beoogde initiatief en voegt daarbij minimaal één duidelijke visualisatie.
U geeft een nadere onderbouwing van het initiatief aan de hand van de onder 4.7 genoemde beoordelingscriteria

functioneel

ruimtelijk

monument
15/19
3. De initiatiefnemer
U geeft een onderbouwing van uw geschiktheid als initiatiefnemer en ondernemer

geschiktheid om samen met de gemeente Utrecht de verbouwing en inrichting van de watertoren tot een succes te maken

geschiktheid om in een bijzonder gebouw tot een succesvolle bedrijfsvoering te komen
Het is in deze fase nadrukkelijk niet de bedoeling dat u een volledig businessplan opstelt. Het gaat er om dat – op basis van huidige werkzaamheden of referentieprojecten – inzicht kan worden geboden in

relevante kennis en ervaring

aantoonbare successen

aantoonbare kredietwaardigheid
4.5
Beoordeling
De aanmeldingen worden in eerste instantie beoordeeld op geldigheid. Dat betekent onder andere dat aanmeldingen die te laat zijn binnengekomen, onvolledig zijn of anderszins niet voldoen aan de gestelde eisen ongeldig worden verklaard en niet in de beoordeling worden betrokken.
Indien niet volledig duidelijk of een aanmelding geldig of ongeldig is, kan de beoordelingscommissie beslissen om bij de betreffende deelnemer nadere toelichting te vragen. Deze beslissing kan er echter niet toe leiden dat deelnemers in de gelegenheid worden gesteld om aanvullende gegevens in te dienen.
Indien de gemeente Utrecht meer dan zes geldige aanmeldingen ontvangt, worden deze aanmeldingen worden beoordeeld aan de hand van onderstaande beoordelingscriteria.
beoordelingscriterium
gewicht
functioneel (1)
25%
ruimtelijk (2)
25%
monument (3)
25%
initiatiefnemer (4)
25%
16/19
Onderstaand worden de beoordelingscriteria nader uitgewerkt. Bij alle beoordelingscriteria geldt

dat consistentie en samenhang tussen de verschillende subcriteria belangrijker is dan incidentele hoge scores

dat het aantoonbaar inbrengen van het element duurzaamheid leidt tot een hogere score
Functioneel (1)
Deze beoordeling betreft de bijdrage die beoogde functies kunnen leveren aan
de onder 2.2 en 2.3 genoemde doelstellingen en randvoorwaarden zoals

betekenis als katalysator voor de herontwikkeling van het gebied Rotsoord

betekenis voor de stad Utrecht en de wijk Hoograven zoals bedoeld in in de position paper Bestemming Utrecht en het wijkactieplan Hoograven In De Lift

passend binnen het vigerende beleid

relatie met lopende en geplande ontwikkelingen in en rond Rotsoord

bijdragen aan het uitgangspunt functiemenging
Initiatieven die aantoonbaar en positief bijdragen aan deze punten krijgen een hoge score.
Ruimtelijk (2)
Deze beoordeling betreft de ruimtelijke effecten van het initiatief en daarbij zal onder andere worden beoordeeld op

bereikbaarheid en meer in het bijzonder hoe wordt voorkomen dat het initiatief extra autoverkeer aantrekt

hoe het parkeren voor auto’s, fietsen en andere vervoermiddelen wordt geregeld

hoe gebruik wordt gemaakt van de ligging aan de Vaartsche Rijn

hoe eventuele effecten om de omgeving zoals geluid of licht worden beheerst
Initiatieven met een aantoonbaar goede ruimtelijke inpassing krijgen een hoge score.
Monument (3)
Deze beoordeling betreft de effecten van het initiatief op de monumentale waarden van de watertoren

welke fysieke ingrepen aan de buitenzijde en de binnenzijde worden voorgesteld

meerwaarde van huisvesting in de watertoren ten opzichte van huisvesting in een willekurig ander gebouw

publieke toegankelijkheid van de watertoren
Initiatieven die de monumentale waarden van de watertoren respecteren dan wel versterken krijgen een hoge score.
17/19
Initiatiefnemer (4)
Deze beoordeling betreft de geschiktheid van de initiatiefnemer om

samen met de gemeente Utrecht de verbouwing en inrichting van de watertoren tot een succes te maken

in een bijzonder gebouw tot een succesvolle bedrijfsvoering te komen
Initiatiefnemers met relevante kennis en ervaring, aantoonbare successen en een aantoonbare kredietwaardigheid krijgen een hoge score.
4.6
Uitslag
De resultaten van de beoordeling worden schriftelijk vastgelegd in een rapportage die uitsluitend voor intern gebruik is bedoeld en dus niet aan u beschikbaar zal worden gesteld.
De beoordeling resulteert in een rangorde en op basis daarvan stelt de beoordelingsscommissie de uitslag van de selectiefase vast. De zes hoogst scorende deelnemers worden schriftelijk uitgenodigd om op een nader te bepalen termijn een inschrijving te doen en hun inschrijving aan de beoordelingscommissie te presenteren.
De niet-geselecteerde gegadigden krijgen een schrijftelijke afwijzing. De gemeente Utrecht biedt hen de mogelijkheid om mondeling of schriftelijk toelichting te krijgen op de beoordeling van hun eigen initiatief. Daarnaast kunnen afgewezen gegadigden tegen het besluit tot afwijzing bezwaar maken.
18/19
5
De gunningsfase – doorkijk
In de gunningsfase worden zes gegadigden uitgenodigd om een inschrijving te doen en hun inschrijving aan de beoordelingscommissie te presenteren. De gunningsfase wordt te zijner tijd aan de geselecteerde gegadigden nader toegelicht door middel van een offertevraag, maar u kunt er van uit gaan dat in deze fase in ieder geval meer gedetailleerde gegevens worden gevraagd met betrekking tot

de beoogde onderneming – ondernemingsplan

de beoogde fysieke ingrepen aan de buitenzijde en de binnenzijde van de watertoren – verbouwingsplan
Het is mogelijk dat de gemeente Utrecht bij het verbouwingsplan eist dat initiatiefnemers een ter zake kundige architect inschakelen.
19/19
6
Bijlagen
Bij deze selectieleidraad behoren bijlagen

Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan gaat u akkoord met dit gebruik. meer informatie

Wij gebruiken cookies om ons websitebezoek te meten, en om bepaalde inhoud van derden (Youtube-filmpjes, Facebook- en Twitter-widgets) te tonen.

Sluiten