Voortgangsrapportage krachtwijken, waaronder Hoograven

IMG_6655klOp het programma van de Raadsinformatieavond dinsdag 5 oktober (zie ook: hier) staat vanavond ook, van 19.30 – 20.30u in de hal van het Stadhuis: de Voortgangsrapportage krachtwijken, waaronder Hoograven. Raadsleden hebben vragen over de voortgang van de krachtwijken. Zij willen onder andere weten wat de invloed is van de crisis en hoe het college de bewonersparticipatie gaat verbeteren. Inspreken kan ook.
Verderop in dit bericht citeren we een & ander uit die zgn Vierde voortgangsrapportage krachtwijken (van juni 2010),  althans uit het hoofdstuk dat over Hoograven gaat ; o.a. over:
– Hart van Hoograven-Zuid; .-Nieuwbouwprojecten; gebiedsontwikkeling Liesbospark en Rotsoord; -Groen in de wijk; -Wijkveiligheid; -Nieuwbouw Brede Scholen in Hoograven Noord en -Zuid; -Bedrijfsverzamelgebouw; -Bewonersideeën; -Integraal buurtbeheer, enz.
(Overigens zijn deze teksten niet 100% up to date) (Zie ook: Wijkactieprogramma 2010-2011 “Hoograven in de lift”)

Hart van Hoograven Zuid
“De voortgang van Hart van Hoograven Zuid (Mitros) vraagt de nodige aandacht. ….Gezien de grote ongerustheid in de buurt blijft dit een punt van aandacht. Ook over de uitwerking van het ontwerp en de oversteekbaarheid van ‘t Goylaan maakt men zich in de buurt zorgen. Er ligt een advies van de wijkraad Zuid om de uitwerking van de zuidzijde Hart van Hoograven Zuid meer te laten aansluiten op die van de noordzijde van ’t Goylaan. Daarnaast laat het tekenen van de intentieovereenkomst tussen gemeente en Mitros voor het afnemen van m² sociaal-maatschappelijke voorzieningen op zich wachten. Het gaat hier om de vestiging van het Centrum voor Jeugd en Gezin en het wijkbureau in de plint van dit complex”

Nieuwbouwprojecten in Hoograven
“In afwachting van de woonvisie voor de wijk Hoograven zijn er voor diverse locaties woningbouwprojecten in voorbereiding. Het Stedenbouwkundig Programma van eisen (SPvE) Opaalweg is vastgesteld en vrijgegeven voor consultatie. Voor Prozee en Nieuw Plettenburgh zijn de SPvE’s voorbereid, in afwachting van vaststelling door het college van B&W. De vaststelling van beide SPvE’s is uitgesteld: voor de ontwikkeling van het Prozee-terrein is men in afwachting van medewerking van Stichting de Arm; en bij Nieuw Plettenburgh vindt nog overleg plaats tussen Portaal en het gezondheidscentrum i.o.. Voor het complex Oudegeinlaan (Portaal) is een gemeentelijke startnotitie opgesteld waarin wordt voorgesteld sloop/nieuwbouw en renovatie op haalbaarheid te onderzoeken”

Gebiedsontwikkelingen Liesbospark en Rotsoord
“De gebiedsontwikkelingen Liesbospark en Rotsoord zijn van groot belang voor het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden voor bewoners van Nieuw Hoograven op het terrein van sport, recreatie, welzijn, cultuur, talentontwikkeling en arbeidsparticipatie.
De verwachting is echter dat de ambities voor de gewenste ontwikkeling van beide gebieden naar beneden moet worden bijgesteld. Voor Rotsoord is de Watertoren recent verworven maar er zijn onvoldoende middelen om te starten met het realiseren van het gewenste wijkcultuurhuis. Er is afgezien van het vestigen van de Wet Voorkeursrecht Gemeente waardoor ontwikkelingen afhankelijk blijven van particulier initiatief. Voor het terrein van De BOO is er intussen sprake van een initiatief van Jebber (Mitros/SSH) voor het realiseren van starterswoningen in combinatie met culturele en/of bedrijvigheid. Voor de waterkant Liesbospark is begonnen met het restaureren en herinrichten van de omgeving van de steenfabriek. Er is nog geen overeenstemming tussen de gemeente en de Driewerf/ Mitros over de realisatie van een aantal multifunctionele roeiaccommodaties met wijkfuncties op het aangrenzende Befu-terrein (zoals een fitnessruimte, kinderopvang en horeca)”

Groen in de wijk
“Het Wijkgroenplan (2009) kan als onderlegger dienen voor de gewenste ruimtelijke inrichting en versterking van het groen in wijk. Gezien eerdere bestuurlijke toezeggingen is met bewoners van de Opaalweg het overleg gestart over de herinrichting van deze groenstrook nu de locatie van de voormalige studentenunits van de SSH is vrijgekomen. Voor de herinrichting van deze zone zijn intussen randvoorwaarden en uitgangspunten geformuleerd”

Wijkveiligheid
“In 2009 (januari tot en met november) is het woninginbraakcijfer in Hoograven met maar liefst 42 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2008. Deze positieve trend staat haaks op de stedelijke trend want in de gehele stad is het inbraakcijfer gestegen met 9 procent. Dit is een prachtig resultaat. Niettemin blijft woninginbraakpreventie hoge prioriteit houden omdat de cijfers van de laatste maanden weer toename laten zien. Door de verouderde woningvoorraad van de woningbouwcorporaties is en blijft de bereidheid tot het doen van investeringen in inbraakpreventie relatief laag. Een punt van zorg is de verhuur van garageboxen door woningbouwcorporaties aan personen van buiten de wijk. In een aantal gevallen, in het bijzonder in de Rietveldbuurt, zijn er in de buurt van deze boxen verdachte situaties waargenomen. Dit fenomeen krijgt van de betreffende corporatie (Bo-Ex) nog te weinig prioriteit. In 2010 is Nieuw Hoograven daarom één van de 22 geselecteerde buurten voor de stedelijke aanpak hotspots woninginbraak. In dit kader zal vanaf de maand april een plan van aanpak worden uitgevoerd, in samenwerking met politie, de afdeling Toezicht en Handhaving en de woningbouwcorporaties”.

Nieuwbouw Brede School Duurstedelaan
“Het IPvE is intussen vastgesteld door de stuurgroep; nu wordt in overleg met een klankbordgroep het SPvE uitgewerkt. Naar verwachting zal vaststelling door het college van burgemeester en wethouders en de daaropvolgende consultatie de komende periode plaatsvinden. Overeenstemming over tijdelijke huisvesting van de scholen in het vrijgekomen gebouw van de ROC aan de Pagelaan is nog niet rond. Alternatieven voor tijdelijke huisvesting per eind 2010 zijn (nog) niet voor handen”.
B2 Eenmalige bijdrage extra wijkfuncties bredeschoollocatie Duurstedenlaan
Nadat begin 2010 met de schoolbesturen overeenstemming is bereikt over het Integraal Programma van Eisen nieuwbouw brede school Duurstedenlaan, is de verwachting dat medio 2010 het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) wordt vastgesteld. Aansluitend zal door een (nog te selecteren) architect het ontwerp worden uitgewerkt en op basis hiervan een kostenraming worden opgesteld. Deze kostenraming levert dan weer de verdere onderbouwing voor de eenmalige bijdrage vanuit het WAP Hoograven aan de realisatie van de extra wijkfuncties in de nieuwbouw van de brede school Duurstedenlaan” .

Nieuwbouw Brede School Hoograven-Noord
“Het haalbaarheidsonderzoek naar uitbreiding van (wijk)functies St. Jan de Doper is in 2008 succesvol afgerond en werd mede mogelijk door een bijdrage uit het Wijkactieplan Hoograven. Aanvullend overleg met de welstandscommissie over het definitief ontwerp heeft meer tijd gekost dan voorzien. Intussen kan een bouwvergunning worden aangevraagd. Hoewel de gemeente en Portaal het eens zijn over de bouw van een naastgelegen gymzaal (in combinatie met een gezondheidscentrum), wacht verdere vaststelling nog op overeenstemming tussen Portaal en het nog op te richten gezondheidscentrum
“Het PvE nieuwbouw J. van der Meeneschool/Ridderlaan is in voorbereiding. Vanwege het uitblijven van verplaatsing van de VO school Rotsoord stagneert de planontwikkeling van de Van der Meeneschool In afwachting van goedkeuring ontwerp en kostenraming; de oplevering staat nu gepland voor april 2011 (oorspronkelijke planning: augustus 2010)”.
D2 Eenmalige bijdrage aan realisatie wijkfuncties St. Jan de Doper, Dit project is in afwachting van een goedgekeurd ontwerp en kostenraming”
D3 Eenmalige bijdrage aan realisatie gymzaal St. Jan de Doper/ Rijnhuizenlaan.  Dit project is in afwachting van een goedgekeurd ontwerp en kostenraming””.

Bedrijfsverzamelgebouw
“Sinds begin 2010 is er een initiatief tot het oprichten van een netwerk voor ZZP-ers, het zogenaamde HOTZO. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit Economische Zaken en wijkbureau Zuid. Ter bevordering van het vestigingsklimaat heeft Economische Zaken een Bedrijfsruimte OntwikkelingsMaatschappij (BOM) opgericht. Ook vanuit het Stimuleringsfonds Locale Economie zijn er middelen om in de stad de realisatie van een nieuw bedrijfsverzamelgebouw van de grond te tillen. Hierbij wordt ook gekeken naar locaties in Hoograven”

Doe mee winkel
“In februari 2009 is de Doe mee winkel van start gegaan in Hoograven. Tot nu toe hebben 26 deelnemers gebruik gemaakt van de aangeboden werkzaamheden. De samenwerking is opgestart met de wijkwelzijnsorganisatie, zorginstellingen, sportverenigingen, kerken en diverse andere wijkprojecten en initiatieven. Veertig bewoners kregen informatie en zijn doorverwezen naar andere instanties (zoals het wijkbureau). Momenteel zijn er tien deelnemers werkzaam bij het project; twaalf deelnemers zijn doorgestroomd of op een vervolgtraject gezet”.
“In maart 2010 is de locatie op ’t Goylaan afgebroken. De Doe mee winkel is nu tijdelijk verhuisd naar de Zeeverkenners, in afwachting van een betere locatie. Er zijn samenwerkingsrelaties aangegaan met SSH, Portaal en Action ContinU. Mitros en Bo-Ex maken nog weinig gebruik van de diensten van de Doe Mee winkel, maar hebben de wens uitgesproken om de samenwerking te intensiveren. Over het opzetten van een wijkservice- en onderhoudsploeg heeft intussen een verkennend gesprek plaatsgevonden met de corporaties en DMO: UW/ Doe mee komt met een voorstel”.

Integraal buurtbeheer
“De aanpak Meedoen op Straat Huize de Geerlaan is eind 2009 beëindigd. Belangrijkste reden is dat er ondanks de forse inzet nauwelijks buurtbewoners door Portes zijn geactiveerd. Voor Portaal was deze aanleiding om met De Bakkerij in zee te gaan. Doel is om een door de buurt gedragen ontmoetingsruimte te realiseren. De Bakkerij heeft goede ervaringen met dit type projecten en is in februari in Hoograven van start gegaan. De insteek is om via – activiteiten met – kinderen buurtbewoners te bereiken. Ook wijkbureau Zuid draagt financieel bij. Een positief resultaat is dat sinds de oudergesprekken (medio 2009) de overlast veroorzaakt door kinderen aanzienlijk is gedaald” (Zie ook: de PlezierPortiers)
“Met medewerking van Portaal is in het voorjaar van 2009 ook een ontmoetingsruimte gerealiseerd aan de Oudegeinlaan die gebruikt wordt voor cursussen, ontmoeting en activiteitenruimte. Het activiteitenprogramma voor 2010 wordt gefinancierd uit het leefbaarheidbudget”

Bewonersideeën
“In het kader van de Briljante ideeën voor Hoograven zijn er sinds de zomer van 2008 ruim 94 bewonersideeën ingediend waarvan er 72 aan te merken zijn als ‘echte’ bewonersideeën”. “Uitgevoerd zijn: de Buurtbios, verlichting van het Cruijff Court, het vergroenen van de Hoogravenseweg, de ligstoelen bij het Tolsteegplantsoen, het kookboek Eet smakelijk Hoograven!, de historische route Rotsoord. Vanaf medio 2009 zijn het activiteitenprogramma voor Marokkaanse vrouwen en de mobiele keuken voor Hoograven van start gegaan. De wandelbrug over de Linschotensingel en Hoograven Rietveldwijk zijn in voorbereiding. Via de website van aanzetnet.nl  zijn videobeelden beschikbaar van initiatiefnemers die hun Briljante idee voor Hoograven presenteren. Voor de komende periode geldt dat de ondersteuning bij de uitvoering van bewonersinitiatieven door Portes vanwege de bezuinigingen niet gegarandeerd kan worden”

Aandachtspunten voor de komende periode
“Voor de komende periode zijn de volgende (nieuwe) aandachtspunten te benoemen:
– maatregelen om eventuele schade aan omliggende woningen te voorkomen als gevolg van nieuwbouwproject Hart van Hoograven Zuid;
– zorgen bij buurtbewoners over de uitwerking van het ontwerp Hart van Hoograven en de oversteekbaarheid van ’t Goylaan;
– het advies van de wijkraad Zuid om de uitwerking van de zuidzijde meer te laten aansluiten op die van de noordzijde van ’t Goylaan;
– langdurige onderhandelingen met stichting De Arm over de plannen voor het Prozee-terrein (woningbouw) en de ontwikkeling van het Befu-terrein;
– onderzoek naar de Masterplanlocatie Ridderlaan; mogelijkheden voor realisatie van de Van der Meeneschool, het advies van de GG&GD en het vinden   van een alternatieve locatie voor de VSO school;
– de rol van scholen in het kader van het programma Brede School moet steviger worden;
– het vinden van geschikte huisvesting voor de Doe mee winkel (eventueel in combinatie met het activeringsteam).

 

(Verder kunt u zelf de volgende bijlagen downloaden:
Commissiebrief vierde rapportage en monitor krachtwijken
Vierde voortgangsrapportage krachtwijken
Monitor krachtwijken
Commissiebrief supplement uitvoeringsovereenkomst krachtwijken

Supplement uitvoeringsovereenkomst krachtwijken
)

 

Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan gaat u akkoord met dit gebruik. meer informatie

Wij gebruiken cookies om ons websitebezoek te meten, en om bepaalde inhoud van derden (Youtube-filmpjes, Facebook- en Twitter-widgets) te tonen.

Sluiten