Wollige taal over ‘geen herverdeling politieagenten’ in Utrecht

PolitiepoppetjesDe gemeente Utrecht heeft een afdeling ‘Bestuurscommunicatie’ , van het Communicatiebureau (bezoekadres Korte Minrebroederstraat 2) van de Dienst Ondersteuning. Die afdeling communiceert dus (en ‘vertaalt’ soms)  gemeentelijk beleid naar de mensen toe. 
Maar soms valt er voor de niet ingewijde amper chocolade te maken van het ambtelijke jargon. Lees hieronder, of probéér dat, bijvoorbeeld een brief van de gemeenteraadsleden drs Verschuure (van D66 uit Hoograven), drs Haage (PVDA) en drs Dijk (VVD) en het antwoord daarop (hierna hieronder cursief in de tekst) van het College van B & W.  

Die brief ging in principe over wel of geen ‘herverdeling’ van politieagenten; schuiven met  geld en ‘poppetjes’, om het oneerbiedig te zeggen. Maar een leek die het allemaal meteen begrijpt is een kanjer. Zet u schrap en zie hieronder:

 

“Schriftelijke vragen van de heer drs. N.J. Verschuure, mevrouw drs. M.W. Haage en de heer drs. M.H. Dijk (ingekomen 27 mei 2010 en antwoorden verzonden door het college op 21 juli 2010):

Gevolg ’geen herverdeling politieagenten’ voor Utrechtse politie
Vorige week heeft Minister Hirsch Balin van Justitie en Binnenlandse Zaken bekend gemaakt dat de regering, gezien haar demissionaire status, geen beslissing meer neemt over de herverdeling van politieagenten. Korpsen die er rekening mee hielden te kunnen groeien omdat zij aangemerkt zijn als ‘groeikorps’ kunnen rekenen op een eenmalige financiële compensatie. Hiervoor is in totaal €33 miljoen beschikbaar. In het eerdere advies uit januari, van het ministerie van Binnenlandse Zaken, wordt Utrecht wederom genoemd als groeikorps. Het Utrechtse Korps zou gezien haar extra werk en groei van het inwoneraantal als centrumkorps mogen groeien. Utrecht wordt ook wel een dubbel plus regio genoemd.

In eerdere beantwoording op schriftelijke vragen over preventief toezicht (2010/41), gesteld door de PvdA, kwam in de beantwoording naar voren dat een van de oorzaken dat preventief toezicht ingesteld is omdat het aantal fte te snel gegroeid is. Aanvankelijk werd gerekend op een Utrechts aandeel van 3.324 fte, na het verlaten van de landelijke doelstelling te groeien tot een totaal van 52.200, is het niveau 3.171 fte. Hierdoor is vooruitlopend op de verwachte toegekende capaciteit het aantal politiefunctionarissen (in opleiding) harder gegroeid dan gezien de huidige toegekende capaciteit mogelijk is.

Met betrekking tot bovenstaande hebben de fracties van de PvdA, VVD en D66 de volgende vragen:
1 Welke gevolgen heeft het (voorlopig) niet herverdelen van politiecapaciteit voor het Utrechtse korps?

(Antwoord B & W:) De uitkomsten van de herijking van het budgetverdeelsysteem zijn voor vele korpsen als “verrassend’ te betitelen. Herverdeling op basis van enkel omgevingskenmerken zou voor Utrecht zelfs leiden tot een lichte daling van het budget (ongeveer 4 miljoen). Een en ander los van de groei die we de afgelopen jaren hebben doorgemaakt. Herverdeling op basis van de feitelijk gemeten werklast zou nog wel tot een stijging van het budget leiden (+ ongeveer 10 miljoen). Diverse korpsen plaatsen vraagtekens bij de uitkomst; zo ook Utrecht. Onder meer dit heeft de minister doen besluiten de herijking van het budgetsysteem onderwerp te laten zijn van de kabinetsformatie. Een aantal groeiregio’s – gerelateerd aan enkel omgevingskenmerken – krijgt nog wel extra geld. Daar hoort Utrecht niet (meer) bij. Dat extra geld wordt gehaald uit de gelden die beschikbaar zijn voor prestatiebekostiging. Dat kan voor Utrecht leiden tot een daling van dat budget – onder de aanname dat alle prestaties wel worden gehaald – met 2,4 miljoen euro.

2 Hoe groot is het aandeel van de eenmalige 33 miljoen euro voor het Utrechtse Politiekorps?

(Antwoord B & W:) Zie antwoord op vraag 1.

3 Is dit bedrag voldoende om de nadelige gevolgen voor het Utrechtse korps op te kunnen vangen? En gezien het eenmalige karakter, wat voor doorwerking heeft dit voor de komende jaren?

(Antwoord B & W:) Dit bedrag is meegenomen in de gewijzigde begroting 2010 en meerjarenraming 2011-2013, en deze is in meerjarenperspectief nu sluitend.


Heeft dit nog verdere consequenties voor het al opgelegde preventieve toezicht?

(Antwoord B & W:) De minister heeft zeer onlangs mondeling toegezegd dat het preventief toezicht zal worden beëindigd, omdat – kort samengevat – ook de meerjarenbegroting inmiddels weer sluitend is.

5 Wat betekent deze ontwikkeling voor de politiecapaciteit op straat en de geformuleerde beleidsdoelstellingen?

(Antwoord B & W:) Zowel aan de capaciteit als de doelstellingen wijzigt er vooralsnog niets.

6 Kunt u, indien u de beleidsdoelstellingen aanpast, aangeven wat u aanpast en wat daar de mogelijke consequenties van zijn?

(Antwoord B & W:) Nvt

Is het College bereid de Raad voor het zomerreces te informeren over de te nemen maatregelen? Zo neen, op welke termijn dan wel?

(Antwoord B & W:) Nvt…………”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan gaat u akkoord met dit gebruik. meer informatie

Wij gebruiken cookies om ons websitebezoek te meten, en om bepaalde inhoud van derden (Youtube-filmpjes, Facebook- en Twitter-widgets) te tonen.

Sluiten