Notulen Informatieavond (26/1) over sloop & nieuwbouw zuidzijde Goylaan

 

goylaannoordzijdesloopoudtzwanenburgbv2006sietsesnel.jpggoylaanzuidartistimpression 1.jpgVanwege recente commotie onder buurtbewoners/huiseigenaren (en in diverse  Utrechtse media en in de gemeenteraad) rond het sloop- en nieuwbouwproject aan de Goylaan zuidzijde e.o., omtrent schade aan huizen door sloop aan de noordzijde van de Goylaan in 2006, plaatsen wij hieronder de (gemeentelijke) notulen van de Buurtinformatieavond op 26 januari j.l. (Zie ook: hier en hier)

(Van: Projectmanagementbureau Gemeente Utrecht:)

Informatieavond Hart vanHoograven

Datum:             26 januari 2010

Locatie:            Wijkbureau Zuid, ’t Goylaan 125

Verslag:           Femke Strang (Notuleercentrum)

Aanwezig:

·        Chris de Vet (voorzitter)   Gemeente Utrecht, Projectmanager Hart van Hoograven

·        Aart Jan Voogt                  GemeenteUtrecht, Assistent wijkmanager Zuid

·        David Visscher                  GemeenteUtrecht, Projectmanager bouwrijp maken

·        Mariëlle Versteeg              GemeenteUtrecht, Ontwerpster buitenruimte

·        Maarten Hensbroek           GemeenteUtrecht, Junior projectmanager

·        Eelco IJtsma                      Mitros,projectmanager

·        Wijkbewoners

1.     Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom op deze informatieavond. Het verslag van de avond zal digitaal aan alle belangstellenden verstuurd worden.

2.     Toelichting sloopwerkzaamheden gebouwen

De heer IJtsma, projectmanager bij Mitros, verzorgt een toelichting op de sloopplannen. De start van de werkzaamheden is gepland op1 maart 2010 en deze duren tot mei/juni 2010. Er zal worden gestart bij het schoolgebouw, vervolgens Hooft Graaflandstraat en daarnna de ’t  Goylaan. Er wordt een werkterrein gecreëerd, waar ook het sloopafval wordt verzameld. Deze ruimte wordt met linten en hekken afgeschermd. Deafsluiting is vanaf 1 maart tot medio 2012.De  wijkbewoners vragen waar exact het bouwterreinzal zijn, dit mede in verband met de huidige doorgang naar ’t·Goylaan. De heer IJtsma geeft aan dat inoverleg met bureau Bereikbaarheid voor deze afsluiting is gekozen. Er komt een bouwhek om het te slopen terrein heen. Het fietspad aan de Hooft Graaflandstraat blijft bereikbaar. Wel komt er tijdelijk een schutting te staan. Het bouwverkeer verloopt via ’t Goylaan en de Wijnesteinlaan in twee richtingen. De garages blijven bereikbaar, evenals het transformatorhuis. De binnenonderdoorgang wordt per 1 maart 2010 afgesloten. Het verkeersbesluit voor de buurt is reeds genomen. De afgelopen periode zijn al aanpassingen gerealiseerd, zoals het herinrichten en invoeren van eenrichtingsverkeer in de Duurstedenlaan Volgens de wijkbewoners wordt het eenrichtingsverkeer in de Duurstedenlaan op grote schaal genegeerd door ouders die hun kinderen met de auto komen brengen. Actie: De heer De Vet zal dit aan de afdeling verkeer doorgeven.

De heer IJtsma licht toe dat de asbestsanering plaatsvindt op het binnengebied, in een container. Er zal een opname, een zogenoemde 0-meting, van de omliggende bebouwing plaatsvinden voorafgaand aan de sloopwerkzaamheden. Er zijn maatregelen genomen om de trillingen zo beperkt mogelijk te houden. Alle woningen binnen een bepaalde risicozone worden van binnen en buiten opgenomen. Woningen waaraan een lager risico is toegekend,worden alleen aan de buitenzijde opgenomen. Alle bewoners die het betreft, krijgen een brief over de opname. Het opnemen staat gepland voor de week van 15 februari 2010 en gebeurt door bureau Hanselman. De wijkbewoners vragen waarom maar een beperkte groep woningen voor opname in aanmerking komt. Gesuggereerd wordt ook het noordelijke deel bij de meting te betrekken. Op de Duurstedelaan wordt tot het 9e/10e huis een opname gedaan. De bewoners vinden het logischer om dit voor het gehele blok te doen, aangezien het maar een paar huizen meer betreft. De heer IJtsma geeft aan dat de toewijzing van risicovolle woningen in samenwerking met de gemeente is bepaald. Actie: Ten aanzien van de Duurstedelaan zal Mitros nogmaals het gebied inventariseren en bekijken of tot een uitbreiding van het gehele blok kan worden overgegaan.

 Een wijkbewoner staat stil bij een hele diepe kelder onder een pand aan de Hooft Graaflandstraat. Wat gebeurt daarmee? De heer IJtsma licht toe dat deze ‘in den natte’ gesloopt zal worden. De gewone waterspiegel blijft gehandhaafd. Daarna wordt de grond aangevuld. De ruimte wordt niet drooggelegd.

Een wijkbewoner vraagt specifieke aandacht voor het heel voorzichtig bedienen van de grote sloop- en graafmachines. Er zijn in het verleden veel problemen ontstaan doordat met de machines tegen de palen van de bestaande bebouwing is gestoten/gereden. Volgens de bewoner heeft dat juist totverschuivingen geleid. Dat zou deze keer voorkomen moeten worden. De heer IJtsma geeft aan dat dit punt specifiek aan het sloopbedrijf is doorgegeven, er zal voorzichtig gemanoeuvreerd moeten worden. Er worden ook metingen gedaan door trillingsmeters op de gevel te bevestigen. Er is heel veel aandacht van Mitros en het sloopbedrijf voor dit probleem. Zij zullen alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat geen scheuren in de woningen ontstaan. Er wordt met de normen van een monument bemeterd,  juist vanwege het risicogebied. De gemeente voegt hieraan toe dat naar aanleiding van klachten uit de buurt additioneel onafhankelijk onderzoek is gedaan naar de mate waarin grondwater kan worden onttrokken voorafgaand aan de sloopwerkzaamheden. De gemeente onderkent de bezorgdheid van de bewoners. De wijkbewoners merken op dat aan gebouwen die op een grotere afstand van de slooplocatie liggen mee schade kan ontstaan dan bij dichterbij gelegen gebouwen. Juist dat geeft reden tot zorg. De gemeente en Mitros onderkennen de mogelijke risico’s  van grondwateronttrekking en trillingen. Er wordt zo zorgvuldig mogelijk gewerkt om schade te voorkomen.

Een wijkbewoner doet de suggestie om bewoners die buiten het risicogebied vallen, maar toch een 0-meting willen hebben, te latenaanmelden. Actie: De heer IJtsma neemt dit idee mee. 

Wijkbewoners merken op dat bij de vorige werkzaamheden sleuven in de wegen zijn aangebracht. Daar wordt nu nog veel last van ondervonden, vooral als bussen langsrijden. Dit zal straks alleen maar erger worden met de toename van bouwverkeer. In het algemeen is de toestand vanhet wegdek erg slecht. Actie: De heer De Vet zal de wegbeheerder informeren dat dit nog niet op orde is en vragen of er op korte termijn iets aan gedaan kan worden.

3.     Toelichting werkzaamheden bouwrijp maken
De heer Visscher verzorgt een toelichting op het bouwrijp maken van het werkterrein. Het bouwrijp maken is een tussenfase tussen sloop en bouw. Het terrein dat Mitros achter laat wordt door de gemeente overgenomen. Na afloop van de werkzaamheden wordt het weer aan Mitros overgedragen voor de bouw. Voor het bouwrijp maken wordt in grote lijnen hetzelfde bouwterrein en routes aangehouden. De werkzaamheden zullen naar verwachting plaatsvinden vanaf juli t/m december 2010, inclusief de bouwvak. Er zal worden gestart met de grondwerkzaamheden. Desgevraagd geeft hij aan dat er ook bij onderaannemers voor alle werkzaamheden op wordt gehamerd dat eventuele funderingsresten (palen etc) zorgvuldig zullen worden verwijderd. Voor de aanleg van het nieuwe riool zal grondwateronttrekking nodig zijn. Momenteel is de gemeente bezig met het bemalingsadvies.

Vooral aan de zijde van’ t Goylaan is het een complex vraagstuk. De oude riolen zullen voor zo vermogelijk verwijderd worden. Naar verwachting zal in december 2010 door de nutsbedrijven worden gewerkt aan het omleggen en vernieuwen van de kabels en leidingen. Ook de gemeente zal opnames van woningen doen. Na het bemalingsadvies zal bepaald worden welke woningen hiervoor in aanmerking komen.Een van de risico’s is het effect op de grondwaterstand. Er worden maatregelen genomen voor de bereikbaarheid van de wijk. Het merendeel van de werkzaamheden kan binnen het werkterrein plaatsvinden, maar een deel van de Duurstedelaan en van de Wijnesteinlaan zal afgesloten moeten worden. Dit gebeurt gefaseerd en erzal altijd een doorgaande route door het gebied worden opengehouden.

De wijkbewoners vragen waarom de Duurstedelaanopnieuw open moet voor de aanleg van riolering. Dit is pas een paar maandengeleden afgerond na een periode van 1,5 jaar van werkzaamheden. Naast overlastis hier ook sprake van geldverspilling. De gemeentegeeft aan dat dit beide projecten na elkaar worden uitgevoerd. Het deel van deDuurstedenlaan waar de riolering en de bestrating al is vervangen hoeft nietopnieuw open. 

Een wijkbewoner vraagt of het klopt dat het riool onder het fietspad van ’t Goylaan komt te liggen. De heer Visscher bevestigt dit. Het fietspad zal tijdelijk moeten worden verlegd of eventueel afgesloten.De exacte verkeerssituatie is nog niet bekend. De auto blijft dezelfde ruimte houden. De wijkbewoners vragen aandacht voor deze situatie en verzoekende gemeente genoeg ruimte voor fietsers te behouden. Actie: De gemeente zal proberen de tijdelijk situatie zo te regelen dat er genoeg ruimte voor fietsers blijft bestaan.

De wijkbewoners geven aan dat overlast van hangjongeren wordt ervaren. Worden er tijdens de sloop- en bouwperiode (extra) maatregelen genomen om de buurt te beveiligen tegen hangjongeren? De gemeente antwoordt dat het Wijkbureau (Paul van Beijnum) in samenwerking met het jongerenwerk en de politie het contact hierover onderhoudt en zij in beeld hebben waar de jongeren zich nu ophouden. Ook heeft Hoograven inmiddels straatcoaches. De bewoners worden opgeroepen om tijdens de sloop- en bouwperiode alle overlast bij het Wijkbureau te melden.

4.     Presentatie ontwerp openbare ruimte
Mevrouw Versteeg, ontwerper bij de gemeente Utrecht, verzorgt een toelichting op het ontwerp van de openbare ruimte. Het betreft een schets van eerste ontwerpideeën. In de zomerperiode 2010 komt de definitieve bouwaanvraag en bestemmingsplanwijziging, waarbij gelegenheid tot inspraak door de bewoners is.

In het functioneel ontwerp moet het programma van eisen dat voor de ruimte is opgesteld, terugkomen. Na het functioneel ontwerp wordt een voorlopig ontwerp gemaakt. Uit het programma van eisen blijkt dat 103 parkeerplaatsen gerealiseerd moeten worden. Het binnenterrein moet een groene uitstraling krijgen. Dat is een uitdaging om te combineren. De Hooft Graaflandstraat valt buiten het plangebied. De nieuwe doorgang naa r‘t Goylaan zal circa vijftien meter breed zijn. Wijkbewoners vragen naar de gevolgen voor het geluid binnen de wijk met zo’n brede doorgang. De gemeente licht toe dat daar onderzoek naar is gedaan. Vanuit geluidsperspectief zou het wenselijk zijn om het bouwblok helemaal af te sluiten. Vanuit het luchtkwaliteitsperspectief is het beter een brede doorgang te realiseren hetgeen bevorderlijk is voor de luchtcirculatie. Er is gepoogd een optimalebalans te bereiken tussen geluidbelasting, luchtkwaliteit en stedenbouwkundigekwaliteit. Vijftien meter is dan de optimale breedte.

Mevrouw Versteeg meldt dat er nog een aantal vraagstukken is, met name over het al dan niet afsluiten van bepaalde doorgangen. Specifiek wordt stilgestaan bij de doorgang vanaf de Hooft Graaflandstraat naar de basisscholen. Deze zal in verband met de veiligheid tijdens de sloop- en bouwperiode worden afgesloten. Onzeker is wat daarna met de doorgang gebeurt. De wijkbewoners vertellen dat deze doorgang veel gebruikt wordt, vooral door schoolgaande kinderen en hun ouders. In de toekomst willen de wijkbewoners deze doorgang graag openhouden. Er moet dus gekeken worden naar een goede oplossing voor zowel na de sloopperiode als de uiteindelijke situatie. Actie: Mevrouw Versteeg neemt dit idee mee. 

De wijkbewoners vragen waarom zoveel parkeerplaatsen gerealiseerd moeten worden. Mevrouw Versteeg licht toedat dit een norm is die door Stadsontwikkeling is bepaald op basis van het aantal woningen en voorzieningen, zoals het buurthuis en een maatschappelijk centrum. Er worden 93 sociale huurwoningen gebouwd. Overigens gaat de Wijnesteinlaan opschuiven, en komt daarmee in het verlengde van de (nieuwe) Oud Wulvenlaan te liggen. Die ruimte wordt ingericht als parkstrook, met onder andere een pannaveld voor jongeren. De bomen aan de Hooft Graaflandstraatworden gehandhaafd.

De wijkbewoners vinden het jammer dat de parkeergebieden wederom voor het merendeel in afgeschermde ruimtes komen te liggen. Hoe wordt voorkomen dat minder gewenste personen zich daar gaan ophouden? Hoe wordt omgegaan met de sociale veiligheid op het binnenterrein? De gemeente licht toe dat in het nieuwe gebouw op straatniveau een buurthuis en een maatschappelijk centrum worden gebouwd. Overdag en een deel van de avond zullen deze centra worden gebruikt. Dit zal voor voldoende beweging zorgen waardoor, naar verwachting, de veiligheid wordt vergroot. De wijkbewoners denken dat dit niet gaat werken en vragen of de bebouwing niet met de parkeerplaatsen gewisseld kan worden. Dat zou een veel betere optie zijn. De gemeente geeft aan dat dit niet meer kan. Wel kunnen eventueel de mogelijkheden voor cameratoezicht en betere verlichting worden bezien. Eerst zal in de praktijkmoeten blijken hoe het functioneert. Omdat er woningen komen, is de verwachting dat er minder beveiligingsmaatregelen nodig zijn.

Een wijkbewoner wijst de mensen op de taak om in de wijk sociale controle uit te oefenen. Zo kan bijvoorbeeld afgesproken worden samen een ommetje te lopen. Hiervan kan een grote preventieve werking vanuitgaan.

De wijkbewoners vragen wat de reden is waarom de garageboxen gehandhaafd blijven. De garageboxen worden niet als zodanig gebruikt, maar als bedrijfsruimte. Daardoor is de stoep ook van erg slechte kwaliteit. De gemeente meldt dat de garageboxen in particulier eigendom zijn en daarom niet meegenomen worden. Het gebied moet dan ook geschikt blijven voor auto’s. De stoep is eigendom van de gemeente.

Mevrouw Versteeg licht naar aanleiding van een vraag van de wijkbewoners toe dat de openbare ruimte aan ’t Goylaan wat smaller wordt dan nu het geval is. De gevels komen iets verder naar voren te liggen dan nu het geval is. De bomen aan ’t Goylaan blijven dezelfde bestaande bomen. De plantenbakken die er nu staan gaan weg, maar er komen vergelijkbare bakken voor terug. De afstand tot de nieuwe gevel en de plantvakken bedraagt circa vier meter. Dat is nog steeds ruim. De buitenruimte van de nieuwe huizen is vooral naar de binnenruimte gericht en niet naar ’t Goylaan. De oude tunnel onder ’t Goylaan zal gedeeltelijk worden weggebroken ten behoeve van het nieuwe riool. De tunnel zal niet opnieuw ingebruik worden genomen.

5.     Presentatie ontwerp gebouwen
De heer IJtsma verzorgt een korte presentatie over het ontwerp van de gebouwen. Er zal stallingsruimte voor fietsen worden gecreëerd. Dit zal voor de Hooft Graaflandstraat en de Wijnesteinlaan onder maaiveld gebeuren. De precieze uitwerking is nog niet bekend. Er komt geen bebouwing boven de doorgang naar ’t Goylaan. Architectenbureau De Zwarte Hond heeft het ontwerp gemaakt. Dit is hetzelfde bureau dat aan de Noordzijde hetontwerp heeft gerealiseerd. Aan ’t Goylaan zijn maatschappelijke voorzieningen ondergebracht op de begane grond en 1e verdieping. De bovenstewoonlagen bestaan uit 93 appartementen in de sociale huur woningbouw. De wijkbewoners zijn niet gelukkig met het ontwerp. Het bestaat alleen uit platte gebouwen terwijl aan de andere kant van ’t Goylaan juist variatie is aangebracht. Ook zijn de balkons aan de achterzijde aangebracht. Het geheel ziet er erg blokkerig uit. De gemeente geeft aan dat in een periode van meer dan zeven jaar deze plannen zijn gemaakt. Er was een klankbordgroep vanuit de wijk. Er is lang gepraat over sociale woningbouw, de parkstrook, de oversteekplaats voor’ t Goylaan en de hoogte van de bebouwing. Alle punten zijn nu terug te vinden in het ontwerp. 
Overigens is dit een vrij duur ontwerp voor socialewoningbouw. Zowel de afdeling Welstand als Stedenbouw van de gemeente Utrecht hebben akkoord gegeven op dit ontwerp. Een wijkbewoner geeft aanbegrepen te hebben dat de Noord- en Zuidzijde dezelfde uitstraling zoudenmoeten hebben. De gemeente beaamt dit. Experts vinden dat dit evenwichtig is: het is een
familie met twee gezichten. De wijkbewoners vinden heterg jammer dat er zo’n groot contrast is tussen de Noord- en Zuidzijde. In eenlater stadium, naar verwachting rond de zomer, volgt uitgebreide informatie voor de bewoners en wordt het ontwerp toegelicht tijdens een inloopavond. Dit zal zijn in de periode dat de definitieve bouwaanvraag en het voorstel tot bestemmingsplanwijziging ter inspraak zijn vrijgegeven. Er kan dan bezwaar worden aangetekend tegen het plan.

De heer IJtsma geeft desgevraagd aan dat bij hetbouwen wordt geboord in de grond. Er wordt niet geheid.

Wijkbewoners vragen naar de randvoorwaarden voor de bouwhoogte aan de kant van ’t Goylaan. De gemeente meldt dat er drie tot vijf bouwlagen komen op een plint van voorzieningen op de begane grond

De wijkbewoners vragen naar de maatschappelijkevoorzieningen aan ’t Goylaan en of er ook een gezondheidscentrum komtwaarvan eerder sprake was. De gemeente heeft op verzoek van dezorgpartijen ingestemd dat het gezondheidscentrum, een particulier initiatief,bij Nieuw-Plettenburg ontwikkeld kan worden. Daarover is sinds kortovereenstemming bereikt tussen Portaal en de gemeente. In de nieuwbouw aan ’t Goylaan worden het wijkbureau en een centrum voor jeugd en gezin gehuisvest. Hier kunnen kinderen van 0 tot 18 jaar terecht diehulp of zorg nodig hebben (zoals voorheen onder andere in het consultatiebureau). Het buurtcentrum van Portes komt in de andere vleugel van de nieuwbouw. Bij de gebouwen die 3- en 5-hoog zijn worden op de begane grond woningen gebouwd.Alleen aan ’t Goylaan komen op de begane grond en de 1everdieping maatschappelijke voorzieningen.

6.     Sluiting
Hoewel tijdens deze avond zorg en ontevredenheid is geuit,spreken de wijkbewoners waardering uit voor de organisatie van deze informatieavond. De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 21.10 uur. 

Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan gaat u akkoord met dit gebruik. meer informatie

Wij gebruiken cookies om ons websitebezoek te meten, en om bepaalde inhoud van derden (Youtube-filmpjes, Facebook- en Twitter-widgets) te tonen.

Sluiten