Brief aan com. Stedelijke Ontwikkeling over BEFU

Aan: de (plv.) leden van de Commissie Stedelijke Ontwikkeling   Behandeld door K. Sam Sin – Vos  datum 3 juli 2007   Doorkiesnummer 030 – 286 4532  Ons kenmerk 07.065343  E-mail k.samsin-vos@utrecht.nl Onderwerp BEFU     

Geachte dames en heren,     Tijdens de behandeling van agendapunt "herontwikkeling Befu terrein" in Raadcommissie Stedelijke Ontwikkeling van 12 juni 2007 heeft u aandacht gevraagd voor verschillende aspecten van voorstellen voor de invulling en ontwikkeling van de zuidwesthoek van Hoograven.

Verkeersaspecten
Om u een globaal beeld te schetsen van de ontwikkeling van het verkeer hebben wij rekening gehouden met de volgende projecten en initiatieven in de zuidwesthoek van Hoograven: herinrichting van het Liesbospark (fase 4) met mogelijke herontwikkeling van het ROC-gebouw, herontwikkeling Befu-terrein, initiatief voor herontwikkeling van het Prozee-terrein en het project herontwikkeling Hagesteinstraat.
Opgemerkt wordt dat de Arm niet is meegenomen, omdat geen duidelijke toename van verkeersbewegingen te berekenen valt. De huur van ruimte op het Prozee-terrein is beëindigd en met de (ver)bouwplannen van De Arm wordt overgegaan tot een concentratie van bedrijfsactiviteiten op eigen terrein en op een deel van de van Multifoil te verwerven ruimte. Het doel is dus geen uitbreiding van detailhandel, maar efficiencyverbetering van het bedrijf.

Verkeersdruk
Door bovengenoemde ontwikkelingen in Hoograven Zuid zal de verkeersdruk op enkele wegen toenemen. Hieronder wordt per project aangegeven wat de voorlopig geschatte toename van het verkeer zal zijn.

Project Programma Schatting toename verkeersbewegingen per etmaal
Liesbospark voetbalveld en uitbreiding roeivereniging  275
BEFU-terrein Van Hees en bedrijfsunits  270
Prozee-terrein 100 woningen  500
Hagesteinstraat 53 woningen  266
ROC-gebouw nog onbekend  200
Totaal   1511

Tabel 1: Geschatte toename verkeer per project op basis van nu beschikbare gegevens

Uit verkeerstellingen van februari 2006 blijkt dat op de Liesbosweg ongeveer 800 verkeersbewegingen per etmaal zitten. Tegelijkertijd is ook gemeten op de Hooft Graaflandstraat. De intensiteit bleek hier ongeveer 5000 verkeersbewegingen per etmaal te zijn.

Indien alle projecten uit tabel 1 uitgevoerd worden zal het verkeer op de Liesbosweg toenemen van 800 naar ongeveer 2045 verkeersbewegingen. Hierbij is het project Hagesteinstraat vanwege zijn ligging niet meegenomen.
Aangezien de Liesbosweg als functie het ontsluiten van het Liesbospark en het kleine bedrijfsterrein (BEFU, Prozee, De Arm) heeft en daarop is ingericht (50km/uur, geen drempels), zijn 2045 verkeersbewegingen geen probleem voor deze weg. De weg is berekend op zo'n 2500 tot 4000 verkeersbewegingen per etmaal.

Voor de Hooft Graaflandstraat betekent bovenstaande tabel een toename van 5000 naar ongeveer 6500 verkeersbewegingen. De Hooft Graaflandstraat is een wijkontsluitingsweg en heeft daarmee als functie het autoverkeer vanuit de wijk te verzamelen om daarmee de kleinere woonstraten te ontlasten. Door het ontbreken van vrij liggende fietspaden ligt de capaciteit van deze straat op ongeveer 8000 tot 9000 verkeersbewegingen per etmaal.

Verkeersveiligheid
Toename van verkeer beïnvloedt in het algemeen de verkeersveiligheid negatief. De totale hoeveelheid verkeer op de Liesbosweg blijft ruim binnen de capaciteit van deze weg, waardoor wij geen specifieke problemen verwachten voor de veiligheid van fietsers en voetgangers.

Hoewel vrachtverkeer achter in een wijk verkeerskundig gezien minder wenselijk is, is de verwachting dat twaalf extra vrachtwagens per etmaal geen noemenswaardig effect op de verkeersveiligheid op de Hooft Graaflandstraat of op de Liesbosweg zal hebben.

Zoals hierboven gemeld is de Hooft Graaflandstraat een wijkontsluitingsweg. Aangezien deze wegen 50km/uur zijn is het contrast met de overige wegen (30km/uur) vaak groot. Doordat er harder gereden mag worden en doordat deze wegen drukker zijn, vormen wijkontsluitingswegen vaak een barrière tussen twee wijkdelen. Dit is ook hier het geval. Met name de oversteek bij de Karperstraat kent veel gebruik door schoolkinderen en wordt als onveilig ervaren. Daarom hebben wij hier maatregelen genomen om de oversteek veiliger te maken. Daarnaast hebben wij aan de scholen aan de Duurstedelaan gevraagd mee te helpen, bijvoorbeeld door het organiseren van verkeersouders en/of klaarovers. Daarover zijn wij nog in gesprek.

Conclusies en aanbevelingen verkeerseffecten
Door de verschillende ontwikkelingen in Hoograven Zuid zal de verkeersdruk toenemen. Ongeveer 18% van deze toename komt door de voorgestelde herontwikkeling van het Befu-terrein. Het vrachtverkeer van Van Hees zal aanzienlijk minder zijn dan het vrachtverkeer van de voormalige Befu-betoncentrale en zal gemiddeld uit minder zware vrachtwagens bestaan. De omvang van het vrachtverkeer van Van Hees is minder dan een derde van het aantal betonmortelvrachtwagens.
Zowel de Liesbosweg als de Hooft Graaflandstraat zijn voldoende berekend op de verwachte toename van het aantal verkeersbewegingen in de wijk.

Met de ontwikkeling van het Befu-terrein en met het initiatief van de Arm ontstaan er meerdere mogelijkheden voor circulatie rond De Arm. Wanneer het Prozee-terrein tot herontwikkeling komt onderzoeken wij of aanpassing van de verkeerscirculatie op de Verlengde Hoogravenseweg mogelijk is met het doel de verkeersintensiteit in deze straat verder te ontzien en de verkeersveiligheid te verbeteren.

Om de veilige oversteek rond de basisscholen in Hoograven te verbeteren zal samen met de scholen onderzocht worden op welke wijze maatregelen vereist en mogelijk zijn.

Milieuhinderzone Befu-terrein in relatie tot Prozee
Volgens het (huidige) van toepassing zijnde bestemmingsplan kan zich op het Befu-terrein een industriebestemming met een milieucategorie 5 vestigen. In plaats van de zware industriële betoncentrale krijgt het terrein nu lichtere en kleinschalige bedrijfsfuncties (milieucategorie 3). In de oude situatie vonden bedrijfsactiviteiten hoofdzakelijk in de open lucht plaats. In de nieuwe situatie is dat voor een belangrijk deel inpandig. Deze nieuwe situatie zullen wij bij een toekomstige bestemmingsplanherziening formaliseren. Voor het Prozee-terrein betekent dit dat de bedrijfshinder zal afnemen en de woningbouwmogelijkheden toenemen. Zowel Van Hees als het reeds gevestigde bedrijf De Arm zullen in de nieuwe situatie beide als milieucategorie 3 bedrijven als directe buren langs het Prozee-terrein gevestigd zijn. Voor het Prozee-terrein zal akoestisch onderzoek dienen plaats te vinden om tot planontwikkeling te komen.

Befu-terrein en luchtkwaliteit
De gevolgen van het Befu-plan voor de luchtverontreiniging zijn van zeer beperkte omvang. In de inspraakreacties wordt gewezen op metingen van stikstofdioxide (in 2004) en ozon. Het gaat hier om de resultaten van het RIVM-meetstation in de Erzeijstraat. De Erzeijstraat is echter een veel drukkere straat dan de Hooft Graaflandstraat en Verlengde Hoogravenseweg. Dus de concentraties zijn daar aanzienlijk lager. Het lokale verkeer op de Julianaweg, Hooft Graaflandstraat en de Verlengde Hoogravenseweg levert maar een kleine bijdrage aan de luchtvervuiling. Daardoor kan nu en in de toekomst geen normoverschrijding optreden. Wel kunnen overschrijdingen van de grenswaarden voor stikstofdioxide door het verkeer op de A12 ontstaan. De afdeling Milieu en Duurzaamheid van de dienst Stadsontwikkeling verwacht dat in 2010 wordt voldaan aan de grenswaarden.

Gevolgen voor de roeiers
De situatie van de roeiers verandert, maar kan niet als slecht worden getypeerd. Zowel Rijkswaterstaat als de Havenmeester van Utrecht geven aan dat met een profiel van 24,3 meter een voldoende vrije doorvaartruimte voor het scheepvaartverkeer en de elkaar passerende roeiboten zal ontstaan. Er blijft hier een met de voormalige betonmortelcentrale Befu nautisch vergelijkbare situatie bestaan. Ook op andere delen van het Merwedekanaal bestaat een vergelijkbare situatie zoals hier met Van Hees zal ontstaan. Door de roeiverenigingen wordt aangegeven dat het Befu-terrein dichtbij de thuisbasis van de roeiverenigingen gelegen is (de Driewerf). Echter ook op dit moment worden op zeer korte afstand van de Driewerf schepen dubbel afgemeerd. Zie bijgevoegde foto in de bijlage. Dubbel afgemeerde pontons van Van Hees zullen meer ruimte innemen dan op bijgaande foto het geval is, echter deze zijn op een grotere afstand van de Driewerf gelegen. Bovendien neemt de breedte van het Merwedekanaal toe ter hoogte van het Befu-terrein.

Alternatieve locaties Van Hees
De gemeente is ten behoeve van de uitvoering  van het bestemmingsplan Dichterswijk-West al geruime tijd in overleg met het bedrijf Van Hees om het bedrijf aan te kopen en te verplaatsen. Vanwege het ontbreken van een geschikte locatie kenden de onderhandelingen lange tijd geen perspectief.
In de afgelopen jaren zijn diverse locaties om Van Hees te herhuisvesten onderzocht. Het gemeentelijk Ontwikkelingsbedrijf heeft de locatie Lage Weide, de zuidpunt Isotopenweg, onderzocht en Van Hees het bedrijventerrein Het Klooster in Nieuwegein. Beide locaties zijn gelegen aan het Amsterdam-Rijnkanaal en niet geschikt bevonden, omdat die niet voldoen aan de bedrijfseis om aan stil binnenwater te liggen. Van Hees heeft namelijk schepen die uitsluitend geschikt zijn om op stil binnenwater te varen en ingezet worden op werken in Utrecht, zoals onderhoudswerkzaamheden aan de Utrechtse grachten en werven. De hiervoor gebruikte schepen zijn niet geschikt om op het Amsterdamrijnkanaal te varen door de aldaar aanwezige golfslag en zuiging.
Een al eerder onderzochte en door insprekers en raadsleden opnieuw aangereikte alternatieve locatie vormt het Liesbosterrein aan het Merwedekanaal in Nieuwegein. Voor deze in principe geschikte locatie hebben wij ons al eerder ingezet. De locatie is door het Ontwikkelingsbedrijf onderzocht en op grond van het onderzoek helaas afgevallen. Toch wilden wij – gezien de maatschappelijke reacties deze locatie nogmaals onderzoeken. Daartoe heeft in de afgelopen weken op ons initiatief overleg plaats gevonden met zowel de gemeente Nieuwegein als met Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij (BNO). Deze laatste onderneming is eigenaar en ontwikkelaar van dit gebied. Voor dit gebied heeft  BNO in overleg met de gemeente Nieuwegein een ontwikkelingsmodel gemaakt voor de realisatie van kantoren. De voortgang en uitwerking van dit plan is afhankelijk van de uitkomst van een gerechtelijke procedure om de aanwezige haven te dempen (verantwoordelijkheid Hoogheemraadschap). Eerst nadat BNO haar plannen verder heeft uitgewerkt zal een vrijstellingsprocedure (artikel 19) bij de gemeente Nieuwegein op gang komen.
Gelet op de reeds voor dit gebied bestaande plannen van de eigenaar van de grond en op het feit dat de gemeente Utrecht geen verantwoordelijkheid draagt dan wel zeggenschap heeft over dit gebied, kunnen wij deze locatie niet als een alternatief voor de firma Van Hees aanmerken. De brief van BNO dd. 28-6-2007 gericht aan het Ontwikkelingsbedrijf, waarbij wordt ingegaan op deze locatie, ligt als vertrouwelijk stuk in de leeskamer ter inzage.

In de hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

De secretaris,      De burgemeester,

Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan gaat u akkoord met dit gebruik. meer informatie

Wij gebruiken cookies om ons websitebezoek te meten, en om bepaalde inhoud van derden (Youtube-filmpjes, Facebook- en Twitter-widgets) te tonen.

Sluiten